Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Stypendia Ministra

---

Rektorzy uczelni medycznych skierowali do Ministra Zdrowia 116 wniosków o przyznanie studentowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 oraz 56 wniosków o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018.

22 grudnia 2017 r. Minister Zdrowia podjął decyzję o przyznaniu:

Osoby nagrodzone stypendium uzyskały najwyższe pozycje na listach rankingowych, wyrażające się najwyższą liczbą punktów za przedstawione we wniosku osiągnięcia. Minister, sprawujący nadzór nad uczelniami medycznymi, przyznaje w danym roku nie więcej niż 50 stypendiów studentom oraz 5 stypendiów doktorantom.

Wysokość stypendium wynosi:

 • 15.000 zł – w przypadku studentów,
 • 25.000 zł – w przypadku doktorantów.

Wypłata stypendiów nastąpi jednorazowo. Stypendium wypłaca studentom i doktorantom uczelnia ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez Ministra Zdrowia.

Decyzje administracyjne wraz z uzasadnieniem wyślemy studentom i doktorantom pod adresy podane we wnioskach.

Rektorom uczelni udostępnimy pełną listę rankingową ze szczegółową oceną punktową skierowanych przez nich wniosków.

Ocena wniosków

Wnioski ocenił zespół ekspertów do spraw oceny wniosków stypendialnych, składający się z przedstawicieli uczelni medycznych ze stopniem lub tytułem naukowym z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Wnioski zostały ocenione obiektywnie według ujednoliconych kryteriów określonych w przepisach:

 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r.w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz. U. poz. 1050),
 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r.w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom (Dz. U. poz. 1051).

Rektorzy uczelni medycznych skierowali do ministra zdrowia 96 wniosków o przyznanie studentowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 oraz 75 wniosków o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017.

21 grudnia 2016 r. minister zdrowia podjął decyzję o przyznaniu:

 • 48 stypendiów dla studentów,
 • 5 stypendiów dla doktorantów.

 

Stypendia Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2016/2017:

Osoby nagrodzone stypendium uzyskały najwyższe pozycje na listach rankingowych, wyrażające się najwyższą liczbą punktów za przedstawione we wniosku osiągnięcia.

 

Wysokość stypendium wynosi:

 • 15 000 zł – w przypadku studentów,
 • 25 000 zł – w przypadku doktorantów.

Wypłata stypendiów nastąpi jednorazowo. Stypendium wypłaca studentom i doktorantom uczelnia ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez ministra zdrowia. Decyzje administracyjne dotyczące przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wraz z uzasadnieniem zostaną wysłane  studentom i doktorantom pod adresy podane we wnioskach.

 

Wnioski zostały ocenione zgodnie z kryteriami określonymi w  przepisach:

 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz. U. poz. 1050),
 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom (Dz. U. poz. 1051).

Wnioski zostały ocenione przez zespół ekspertów do spraw oceny wniosków stypendialnych, składający się z 18 przedstawicieli uczelni medycznych ze stopniem lub tytułem naukowym z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Wnioski zostały ocenione obiektywnie według ujednoliconych kryteriów.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz. U. poz. 1050) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom (Dz. U. poz. 1051), studenci uczelni medycznych oraz doktoranci  mogą ubiegać się o stypendium Ministra Zdrowia.

Ww. rozporządzenia regulują tryb oraz kryteria składania wniosków przez Rektorów Uczelni o stypendia ministra przyznawane studentom i doktorantom.  W przypadku uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w ujęciu art. 33 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dni 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.), stypendia ministra przyznaje Minister Zdrowia, nie zaś jak według poprzednich rozporządzeń, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, po zaopiniowaniu wniosków przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Uprzejmie prosimy,  aby wnioski kierowane do Ministerstwa Zdrowia, były opracowane ściśle według kryteriów określonych w ww. rozporządzeniach. Termin złożenia wniosków, zarówno w sprawie stypendiów przyznawanych studentom jak i doktorantom, upływa z dniem 15 października 2016 r. Wnioski te powinny zawierać wykaz wybitnych osiągnięć, przewidzianych rozporządzeniami oraz odnosić się jedynie do kierunku odbywanych studiów.

Do wniosków prosimy  o dołączenie przez Uczelnię 1 zbiorczej płyty zawierającej edytowalne wersje wszystkich wniosków oraz scany pierwszych stron publikacji
i wyróżnień, przypisanych do danego studenta lub doktoranta.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów są zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w dziale: Szkolnictwo wyższe – informacje. Tam również zamieszczone są formularze wniosków w wersji aktywnej, co pozwoli
na sporządzenie wniosków w sposób czytelny. Przekazując wnioski do Ministerstwa Zdrowia, prosimy także o sporządzenie zestawień zbiorczych (wzór do pobrania
na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), zarówno w wersji papierowej podpisanej przez Rektora Uczelni, jak i w wersji elektronicznej.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę stypendiów, jaką Minister może przyznać w danym roku (do 50 stypendiów dla studentów i 5 stypendiów dla doktorantów), prosimy o rozważenie przekazywania do Ministerstwa Zdrowia jedynie wniosków o wysokim nasyceniu wybitnych osiągnięć.


Minister Zdrowia może przyznać rocznie do 50 stypendiów za wybitne osiągnięcia dla studentów uczelni medycznych.

 

Kto może otrzymać stypendium

Możesz otrzymać stypendium, jeśli jesteś studentem, który:

 • zaliczył poprzedni rok akademicki,
 • osiągnął wybitne wyniki naukowe lub sportowe w czasie studiów.

 

Za jakie osiągnięcia możesz otrzymać stypendium

Masz szansę na otrzymanie stypendium Ministra Zdrowia, jeśli:

Osiągnięcia naukowe:

 • publikujesz w czasopismach wyróżnionych na liście czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lista czasopism: A, B i C);
 • napisałeś rozdział w monografii naukowej;
 • uczestniczysz w projektach badawczych;
 • zgłosiłeś wniosek patentowy (indywidualnego lub zespołowego);
 • samodzielne wygłosiłeś autorski referat na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej; uzyskałeś wyróżnienie lub nagrodę za osiągnięcia naukowe (z wyłączeniem nagród rektora uczelni oraz nagród uzyskanych na konferencjach lub kongresach naukowych).

Osiągnięcia sportowe:

zająłeś miejsca – indywidualnie lub zespołowo – od 1 do 10 w zawodach rangi międzynarodowej, w dyscyplinach, w których działają polskie związki sportowe.

 

Kto składa wniosek o stypendium

Wniosek o stypendium składa rektor uczelni medycznej, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez radę jednostki organizacyjnej uczelni, np. radę wydziału.

Pobierz: Wzór wniosku o przyznanie studentowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Pobierz: Wzór zestawienia – do wypełnienia przez uczelnię 

 

Kiedy złożyć wniosek

Wnioski można składać od 1 lipca do 15 października.

 

Kto ocenia wnioski

Wnioski ocenia Zespół powołany przez Ministra Zdrowia. W jego skład wchodzą eksperci ze stopniem lub tytułem naukowym, którzy:

 • reprezentują dziedziny medycyny, farmacji i nauk o zdrowiu,
 • są zatrudnieni w uczelniach medycznych.

Po ocenie wniosków tworzymy ich ranking, według największej liczby punktów za osiągnięcia naukowe i sportowe. Na tej podstawie Minister Zdrowia decyduje o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium.

 

Kiedy wyniki o przyznaniu stypendium

Wyniki publikujemy na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia do 31 grudnia danego roku.

Decyzje w sprawie stypendium ministra doręczamy również wszystkim wnioskodawcom – rektorom uczelni oraz studentom.

 

Podstawa prawna:


Minister Zdrowia może przyznać rocznie do 5 stypendiów za wybitne osiągnięcia dla doktorantów uczelni medycznych oraz stypendiów dla doktorantów instytutów badawczych

 

Kto może otrzymać stypendium

Możesz otrzymać stypendium, jeśli jesteś doktorantem, który:

 • zaliczył poprzedni rok akademicki studiów doktoranckich,
 • osiągnął wybitne wyniki naukowe związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową, w których odbywa studia doktoranckie,
 • osiągnął wybitne wyniki sportowe w czasie studiów.

 

Za jakie osiągnięcia możesz otrzymać stypendium

Masz szansę na otrzymanie stypendium Ministra Zdrowia, jeśli:

Osiągnięcia naukowe:

 • publikujesz w czasopismach wyróżnionych na liście czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lista czasopism: A i C);
 • napisałeś rozdział w monografii naukowej;
 • uczestniczysz w projektach badawczych;
 • zgłosiłeś wniosek patentowy (indywidualnego lub zespołowego);
 • samodzielne wygłosiłeś autorski referat na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej; uzyskałeś wyróżnienie lub nagrodę za osiągnięcia naukowe (z wyłączeniem nagród rektora uczelni oraz nagród uzyskanych na konferencjach lub kongresach naukowych).

Osiągnięcia sportowe:

 • zająłeś miejsca – indywidualnie lub zespołowo – od 1 do 10 w zawodach rangi międzynarodowej, w dyscyplinach, w których działają polskie związki sportowe.

 

Kto składa wniosek o stypendium

Wniosek o stypendium dla doktoranta uczelnie medycznej składa rektor uczelni, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez radę jednostki organizacyjnej uczelni, np. radę wydziału.

Wniosek o stypendium dla doktoranta medycznego instytutu badawczego składa dyrektor instytutu, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez radę naukową instytutu badawczego.

Pobierz: Wzór wniosku o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Pobierz: Wzór zestawienia – do wypełnienia przez uczelnię

 

Kiedy złożyć wniosek

Wnioski można składać od 1 lipca do 15 października.

 

Kto ocenia wnioski

Wnioski ocenia Zespół powołany przez Ministra Zdrowia. W jego skład wchodzą eksperci ze stopniem lub tytułem naukowym, którzy:

 • reprezentują dziedziny medycyny, farmacji i nauk o zdrowiu,
 • są zatrudnieni w uczelniach medycznych.

Po ocenie wniosków tworzymy ich ranking, według największej liczby punktów za osiągnięcia naukowe i sportowe. Na tej podstawie Minister Zdrowia decyduje o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium.

 

Kiedy wyniki o przyznaniu stypendium

Wyniki publikujemy na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia do 31 grudnia danego roku.

Decyzje w sprawie stypendium ministra doręczamy również wszystkim wnioskodawcom – rektorom uczelni, dyrektorom instytutów oraz doktorantom.

 

Podstawa prawna


Czytaj więcej na temat warunków i trybu przyznawania stypendium ministra w serwisie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry