Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Nagrody ministra zdrowia dla nauczycieli akademickich

---

Minister Zdrowia może raz w roku przyznać nagrody dla nauczycieli akademickich uczelni medycznych.

 

Kto może otrzymać nagrodę

Jesteś nauczycielem akademickim? Możesz otrzymać nagrodę ministra jeśli:

 • masz obywatelstwo polskie (możesz pracować za granicą),
 • nie masz obywatelstwa polskiego, ale podczas pracy na polskiej uczelni uzyskałeś wybitne osiągnięcia.

Nie możesz starać się o nagrodę, jeśli zostałeś:

 • prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną,
 • skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Nie możesz też starać się o nagrodę za osiągnięcia organizacyjne, jeśli jesteś rektorem uczelni, która w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok przyznania nagrody, miała ujemny wynik finansowy.

 

Za jakie osiągnięcia możesz otrzymać nagrodę

 • osiągnięcia naukowe, które były podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz doktora;
 • osiągnięcia dydaktyczne (indywidualne lub zespołowe) uzyskane za:
  • innowacyjne metody prowadzenia zajęć
  • nowatorskie przygotowanie materiałów
  • autorstwo wybitnych innowacyjnych podręczników akademickich;
 • osiągnięcia organizacyjne, które znacząco wpłynęły na poprawę:
  • jakości prowadzonych w uczelni badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • jakości dydaktyki i kształcenia;
  • współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności za:
   • prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych dla przedsiębiorców;
   • opracowanie programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmujących umiejętności niezbędne na rynku pracy;
   • zarządzanie uczelnią, a zwłaszcza poprawę jej gospodarki finansowej;
  • całokształt dorobku, który obejmuje osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne nauczycieli akademickich, którzy mają tytuł naukowy profesora.

 

Kto może złożyć wniosek

 • Rektor uczelni, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony. Uwaga: wniosek o przyznanie nagrody może dotyczyć wyłącznie osiągnięć podczas pracy w tej uczelni;
 • Przewodniczący organu opiniodawczego lub przedstawicielskiego środowiska akademickiego, w szczególności: Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
 • Przewodniczący ogólnokrajowej organizacji albo ogólnokrajowego zrzeszenia (federacji) związków zawodowych pracowników szkolnictwa wyższego;
 • Minister Zdrowia – z własnej inicjatywy;

Wnioskodawca może zgłosić w danym roku tylko jednego kandydata do nagrody w danej kategorii.

 

Kiedy i w jakiej formie złożyć wniosek

Złóż wniosek do 31 marca za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej właściwego ministra.

Przesłany dokument elektroniczny musi mieć:

 • podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP,

albo

 • kwalifikowany podpis elektroniczny.

 

Kto ocenia wnioski

Wnioski ocenia powołany przez ministra zdrowia zespół. W jego skład wchodzą eksperci ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora w dziedzinach: medycyny, farmacji i nauk o zdrowiu. Po ocenie wniosków zespół rekomenduje kandydatów. Na tej podstawie minister zdrowia decyduje o przyznaniu nagrody.

 

Kiedy wyniki o przyznaniu nagrody

Zawiadomienia o przyznaniu bądź odmowie przyznania nagrody ministra zdrowia wysyłamy do 31 października. Wnioskodawcy otrzymają dokument elektroniczny z podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Gdzie uzyskasz szczegółowe informacje

Jeśli masz pytania, zadzwoń do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 • Telefon: 22 86 01 239
 • Telefon: 22 86 01 112

Lub napisz wiadomość na adres: dep-ns@mz.gov.pl

 

Podstawa prawna

 

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry