Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Instytuty badawcze nadzorowane przez ministra zdrowia

---

Instytuty badawcze działają w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. nr 96, poz. 618, z późn. zm.).

Instytut badawczy to państwowa jednostka organizacyjna, wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, która prowadzi badania naukowe oraz prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce.

Instytut występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek.

Minister zdrowia powołuje dyrektora nadzorowanego instytutu na 4 lata, po zasięgnięciu opinii rady naukowej. Komisja konkursowa przedstawia ministrowi kandydata na dyrektora w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 6 ww. ustawy.

Minister zdrowia sprawuje nadzór nad:

  • zgodnością działań instytutu z przepisami prawa i statutem;
  • realizacją przez instytut jego podstawowych zadań, czyli:
    • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych,
    • przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki,
    • wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
  • prawidłowością wydatkowania środków publicznych.

ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź
telefon:
(042) 271-10-00
(42) 271-20-00
(42) 271-11-24
fax: (42) 646-66-53
e-mail: iczmp@iczmp.edu.pl
Serwis Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”

ul. Mochnackiego 10
02-042 Warszawa
telefon: (22) 356-03-66
fax: (22) 356-03-67
e-mail: sekretariat@ifps.org.pl
Serwis Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

ul. Płocka 26
01-138 Warszawa
telefon: (22) 431-24-28
fax: (22) 431-24-52
e-mail: instytut@igichp.edu.pl
Serwis Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Indiry Gandhi 14
02-776 Warszawa
telefon: (22) 349-61-00
fax: (22) 349-61-78
e-mail: sekihit@ihit.waw.pl
Serwis Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

ul. Kasprzaka 17a
01-211 Warszawa
telefon: (22) 327 70 05
fax: (22) 327 73 24
e-mail: dyr@imid.med.pl
Serwis Instytutu Matki i Dziecka

ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
91-348 Łódź
telefon: (42) 631-45-02
fax: (42) 656-83-31
e-mail: impx@imp.lodz.pl
Serwis Instytutu Pracy im. prof. dr J. Nofera

ul. Kościelna 13
41-200 Sosnowiec
telefon: (32) 266-08-85
fax: (32) 266-11-24
e-mail: sekretariat@imp.sosnowiec.pl
Serwis Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

ul. Jaczewskiego 2
20-090 Lublin
telefon: (81) 718 44 00
fax: (81) 747 86 46
e-mail: imw@galen.imw.lublin.pl
Serwis Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
telefon: (22) 851-43-69
fax: (22) 841-06-52
e-mail: sekretariat@nil.gov.pl
Serwis Narodowego Instytutu Leków

Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
tel.:
(22) 815 19 00
fax: (22) 815 15 10
e-mail: dyrektor@czd.pl
Serwis Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
telefon: (22) 45 82 706, (22) 45 82 548
fax.: +48 (22) 65 19 301
e-mail: ipin@ipin.edu.pl
Serwis Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry