Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

---

Cel

Głównym celem Programu jest stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych (w tym poszerzenie zakresu akredytacji do prowadzenia specjalizacji) Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie poprzez modernizację kompleksu budynków szpitala, a także rozbudowę w zakresie lokalizacji jednostek medycyny ratunkowej i zabiegowej, utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego i Zakładu Radioterapii oraz wyposażenie w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny.

Planowane parametry techniczne zadania:

 • powierzchnia objęta inwestycją wynosi 39.379 m2, w tym:
  • powierzchnia budowy i rozbudowy wynosi 17.200 m2,
  • powierzchnia przebudowy wynosi 22.179 m2,
 • kubatura objęta inwestycją wynosi 126.000 m3, w tym:
  • kubatura budowy i rozbudowy wynosi 55.500 m3,
  • kubatura przebudowy 70.500 m3.

Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:

 • utworzenie zaplecza nowoczesnych pracowni diagnostycznych i świadczeń udzielanych w trybie jednodniowym, dziennym i ambulatoryjnym,
 • utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego,
 • utworzenie Zakładu Radioterapii,
 • dostosowanie Kliniki Chorób Zakaźnych do wymagań przeznaczonych do leczenia osób podejrzanych o zarażenie wirusem Ebola,
 • przeniesienie jednostek zabiegowych, zlokalizowanych aktualnie
  w pomieszczeniach dawnego klasztoru do obiektów dobudowanych od strony północno-wschodniej zespołu Klinik SPSK Nr 1 przy ul. Staszica 16,
 • wykonanie dachu w technologii umożliwiającej wybudowanie lądowiska dla helikopterów,
 • poszerzenie działalności w zakresie transplantologii szpiku (zwiększenie ilości przeszczepów allogenicznych) – poprzez alokację łóżek i poprawę warunków (reżimu sanitarnego) Oddziału Transplantologii Szpiku,
 • powiększenie bazy Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku w zakresie zaplecza pobytów dziennych i jednodniowych do chemioterapii,
 • zakup nowego wyposażenia dla nowej lokalizacji klinik oraz doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny dla pozostałych klinik i zakładów zlokalizowanych w tej części Szpitala.

Okres realizacji inwestycji przewiduje się na lata 2016-2022.

WKI 324 840 tys. zł, w tym z budżetu państwa 278 898 tys. zł

Pliki do pobrania:

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry