Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Podstawy prawne i dokumenty strategiczne

---
  1. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia – określa podział zadań między poszczególnymi instytucjami, zapewnia koordynację oraz kontrolę działań. Dzięki temu cały system informacji działa zgodnie z prawem.
  2. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa – strategiczny dokument, narzędzie planowania i koordynacji działań związanych z informatyzacją podmiotów, które realizują zadania publiczne.
  3. Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 – jednym z projektów strategicznych wpisanych w SOR jest Efektywna służba zdrowia, w ramach którego będą podejmowanie działania na rzecz budowania systemów informacyjnych w ochronie zdrowia.
  4. „Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020” – dokument, który szczegółowo opisuje stan krajowego systemu ochrony zdrowia i pokazuje cele strategiczne oraz narzędzia ich realizacji.
  5. Strategia Europa 2020: W Strategii KE przedstawiła jako jeden z 7 projektów przewodnich projekt „Europejska agenda cyfrowa”. KE podejmuje się m.in. stworzyć jednolity rynek treści i usług on-line. W ramach projektu państwa członkowskie mają propagować stosowanie i korzystanie z nowoczesnych usług on-line (takich jak m.in. e-zdrowie).
  6. Strategia jednolitego rynku cyfrowego Przyjęta przez Komisję Europejską strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy uwzględnia m.in. telemedycynę i e-zdrowie. Dokument podkreśla potrzebę dążenia do tego, aby technologie cyfrowe wykorzystywane w UE były zgodne i spójne. Zwłaszcza te, które służą pacjentom, pracownikom oraz systemom opieki zdrowotnej.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry