Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Program Polska Cyfrowa – nowa perspektywa

---

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa będą wspierane następujące inwestycje:

 • poszerzanie dostępu do sieci szerokopasmowych;
 • rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych;
 • zwiększenie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych w usługach (np. e-administracja, e-integracja, e-kultura, e-zdrowie).

Głównym celem POPC jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa za fundamenty te przyjęto:

 • szeroki dostęp do szybkiego internetu;
 • e-usługi publiczne – efektywne i przyjazne użytkownikom;
 • rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Priorytety Programu Polska Cyfrowa 2014 – 2020

 • powszechny dostęp do szybkiego internetu;
 • e-administracja i „otwarty rząd”;
 • polepszenie jakości i zwiększenie dostępności e-usług publicznych;
 • poprawa cyfrowej efektywności funkcjonowania administracji rządowej;
 • zwiększenie dostępności informacji publicznych oraz zasobów publicznych,
 • e-integracja grup wykluczonych cyfrowo;
 • upowszechnienie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Zgodnie z diagnozą przeprowadzoną na potrzeby przygotowania PZIP, działania w obszarze ochrony zdrowia powinny się koncentrować na:

 • rozwoju e-usług, w tym udostępnionych w projektach P1 i P2, związanych z zarządzaniem elektroniczną dokumentacją medyczną przez pacjenta; e-recepta, e-skierowania, e-zwolnienia (usługa zintegrowana z e-usługą świadczoną przez ZUS); e-rejestracja na wizytę do lekarza (z wykorzystaniem identyfikacji m.in. profilem zaufanym); wprowadzenie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego; informacja o dostępności leków,
 • w Regionalnym Programie Operacyjnym (RPO): środki na dostosowanie systemów teleinformatycznych świadczeniodawców do wymiany danych w ramach ogólnopolskiego systemu informacji; kryteria wyboru projektów weryfikujących komplementarność i niedublowanie się funkcji z systemami krajowymi,
 • dostosowaniu podmiotów leczniczych nadzorowanych przez resorty do wymiany danych z systemem informacji medycznej,
 • wsparciu telemedycyny: konsultacje między pracownikami medycznymi; kontakty pacjent-lekarz; rozwój aplikacji cyfrowych wspomagających monitorowanie stanu zdrowia, profilaktyka zdrowotna i procesy lecznicze; medycyna powypadkowa i ratownictwo medyczne.

Beneficjenci programu

 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, sądy i jednostki prokuratury, konsorcja ww. podmiotów z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna;
 • jednostki naukowe;
 • państwowe organizacje kultury;
 • organizacje pozarządowe;
 • przedsiębiorstwa.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Nowy termin naboru Wniosków: od 31 grudnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry