Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

---

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizuje krajowe cele w obszarze rozwoju zrównoważonego przy zachowaniu spójności i równowagi pomiędzy działaniami inwestycyjnymi w zakresie niezbędnej infrastruktury oraz wsparcia skierowanego do wybranych obszarów gospodarki. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z dnia 16 grudnia 2014 roku.

Wsparcie dla inwestycji w sektorze ochrony zdrowia realizowane jest w ramach Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Na rzecz inwestycji w ochronę zdrowia przeznaczone zostały środki w wysokości 555 888 252 Euro, w tym wkład UE 468 275 027 Euro.

Planowane jest wsparcie:

  • infrastruktury ratownictwa medycznego – utworzenie nowych Centrów Urazowych, wsparcie istniejących Centrów Urazowych, utworzenie nowych Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, wsparcie istniejących Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, budowa lub remont całodobowych lotnisk lub lądowisk dla śmigłowców, wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz wyposażenie śmigłowców ratowniczych w sprzęt umożliwiający loty w trudnych warunkach atmosferycznych i w nocy;
  • infrastruktury ponadregionalnych podmiotów leczniczych – wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno – stawowo – mięśniowego, układu oddechowego, psychicznym, wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, wsparcie pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką współpracujących z ww. jednostkami.

Ministerstwo Zdrowia jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi priorytetowej IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

ogłosiło:

– Konkurs nr 9.1/1/2015 na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1 – Infrastruktura ratownictwa medycznego, które realizowane będą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem województwa mazowieckiego;

– Konkurs nr 9.1/2/2015 na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1 – Infrastruktura ratownictwa medycznego, które realizowane będą wyłącznie na terytorium województwa mazowieckiego

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

  • Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie).

Wnioski wraz z wymaganymi zgodnie z Regulaminem Konkursu nr 9.1/1/2015 załącznikami należy składać w terminie od dnia 2 listopada 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.zdrowie.gov.pl w zakładce Perspektywa 2014-2020.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry