Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Fundusze europejskie

---

Fundusze europejskie w ochronie zdrowia

Wykorzystanie funduszy europejskich w ochronie zdrowia przynosi wymierne korzyści dla całego systemu. Projekty realizowane z wykorzystaniem środków europejskich służą wsparciu funkcjonowania placówek medycznych, zapewnieniu pacjentom lepszej dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych, wzmacnianiu bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, a także podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadry medycznej, i realizowaniu działań projakościowych.

Ministerstwo Zdrowia jest odpowiedzialne za wdrażanie środków europejskich w sektorze ochrony zdrowia w następujących programach:

  • Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ);
  • Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER);
  • Szwajcarsko-Polskiemu Programowi Współpracy (SPPW);
  • Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG).

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Program Infrastruktura i Środowisko to największy program Unii Europejskiej w ramach którego realizowane są projekty infrastrukturalne dotyczące także ochrony zdrowia.

Alokacja dla projektów realizowanych w IX osi priorytetowej Programu, czyli w sektorze zdrowia, pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wynosi 468 mln euro.

W dwóch działań IX osi POIiŚ będzie można realizować projekty z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu krajowym. Inwestycje te ułatwią dostęp do leczenia na terenie całego kraju – m.in. placówki ratownictwa medycznego zapewniające szybką pomoc w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia oraz ponadregionalnych wysokospecjalistycznych ośrodków medycznych, które zajmują się leczeniem m.in. chorób cywilizacyjnych.

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Program Wiedza Edukacja Rozwój wspiera aktywizację osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, szkolnictwo wyższe, innowacje społeczne, mobilność i współpracę ponadnarodową, a także reformy w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia.

W ramach V osi priorytetowej POWER Wsparcie dla obszaru zdrowia przewidziano projekty dotyczące:

  • wdrożenia i rozwoju programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej;
  • wdrożenia działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych i wysokiej jakości usług zdrowotnych;
  • poprawy jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych;
  • rozwoju kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju.

Alokacja dla projektów realizowanych w V osi priorytetowej, czyli w sektorze zdrowia, pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego i wynosi ponad 357 mln euro.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Podobną inicjatywę stanowi Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. W ramach jego realizacji Szwajcaria przekazała pomoc finansową, z której blisko 40 mln franków szwajcarskich przeznaczono na obszar tematyczny „ochrona zdrowia”. Środki te wspierają promocję zdrowego trybu życia mającą na celu zapobieganie nadwadze i otyłości, poprawę zdrowia jamy ustnej u małych dzieci, zapobieganie zakażeniom HCV oraz przeciwdziałanie uzależnieniom, w szczególności wśród kobiet w wieku prokreacyjnym. Wspomniane projekty są wdrażane w całym kraju. Ponadto finansowane są projekty, które mają podnieść poziom świadczonych usług w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych z obszaru województw: świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz małopolskiego.

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014

Ważny element wsparcia ochrony zdrowia w Polsce stanowią także środki w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014. Pozwalają one na realizację programów ukierunkowanych na poprawę i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych oraz ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu. Głównym obszarem interwencji jest realizacja świadczeń z zakresu profilaktyki, diagnostyka i leczenie w celu zwiększenia liczby urodzeń, lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej do szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz starszych, a także profilaktyka chorób nowotworowych. Środki finansowe pochodzą od państw darczyńców, którymi są: Norwegia, Islandia oraz Lichtenstein. Kraje te zobowiązały się do udzielenia Polsce bezzwrotnej pomocy, z której 76 mln euro przeznaczono na rzecz ochrony zdrowia.

Czytaj więcej na temat kompleksowej informacji nt. Funduszy Europejskich wdrażanych przez Ministerstwo Zdrowia w serwisie Fundusze europejskie dla sektora ochrony zdrowia

 

Fundusze Europejskie 2007-2013

Program Infrastruktura i Środowisko (2007-2013)

W ramach programu Infrastruktura i Środowisko na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia dedykowano środki w wysokości ok. 477,44 mln euro, w tym 405,82 mln euro z EFRR. Środki te zostały przeznaczone na inwestycje, które mają wpływ na ratowanie życia oraz poprawiają jakość świadczonych usług medycznych w lokalnych oraz ponadregionalnych placówkach ochrony zdrowia.

Głównym celem priorytetu było wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy. W jego ramach mieściły się również dwa cele szczegółowe tj.:

  • Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego,
  • Zwiększenie dostępności i jakości specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych.

W ramach programu dofinansowano ponad 350 inwestycji, takich jak: zakup ambulansów, budowa/remont lądowisk dla helikopterów, modernizacja/doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) oraz centrów urazowych (CU), budowa/remont/doposażenie baz LPR, a także modernizacja i zakup nowoczesnej aparatury medycznej dla podmiotów leczniczych o znaczeniu ponadregionalnym. Zgodnie z założeniami wybudowano/ wyremontowano /zmodernizowano 74 lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy szpitalnych oddziałach ratunkowych, które miedzy innymi przystosowano do lądowania w trudnych warunkach atmosferycznych oraz w nocy.

Środki finansowe pozwoliły również na zakup 335 ambulansów ratunkowych z pełnym wyposażeniem, utworzenie 13 centrów urazowych, wybudowanie i doposażenie 11 baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, przebudowanie i doposażenie ponad 140 podmiotów leczniczych związanych z ratownictwem medycznym oraz zmodernizowanie i wyposażenie 54 ponadregionalnych placówek ochrony zdrowia.

Program Kapitał Ludzki

W ramach Programu Kapitał Ludzki, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację projektów związanych z ochroną zdrowia przeznaczono ponad 118,2 mln euro. Zakres wsparcia miał charakter kompleksowy i obejmował dziedziny ważne dla ochrony zdrowia: profilaktykę jako podstawę zdrowego społeczeństwa, doskonalenie wiedzy i umiejętności kadr medycznych oraz sprawne zarządzanie. Najwięcej środków przeznaczono na doskonalenie kadr medycznych. Realizowane projekty pozwoliły m.in. na podnoszenie kwalifikacji pielęgniarek i położnych, ratowników i dyspozytorów medycznych oraz lekarzy wybranych specjalizacji. Odrębną grupę stanowią projekty profilaktyczne, ukierunkowane na powroty do pracy, których celem była poprawa sytuacji zdrowotnej osób cierpiących lub narażonych na choroby związane z warunkami pracy (w tym nowotwory, pylice płuc, alergie, choroby narządu głosu, słuchu, skóry, zakaźne/pasożytnicze, układu ruchu i obwodowego układu nerwowego, układu krążenia, zagrożenia psychospołeczne).

W ramach PO KL realizowane było również kształcenie kadr, służące podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia oraz akredytacja placówek ochrony zdrowia. Do 2015 r. akredytację potwierdzającą jakość wykonywanych usług medycznych uzyskało 247 szpitali, a z dofinansowania skorzysta 307 placówek. Szacujemy, że w ramach działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia PO KL łącznie udało się przeszkolić ok. 111 000 osób.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry