Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Rada Unii Europejskiej

---

Rada Unii Europejskiej jest głównym ciałem ustawodawczym UE. Właściwi ministrowie pochodzący ze wszystkich państw członkowskich spotykają się regularnie w ramach różnych konfiguracji Rady. W zależności od poruszanych zagadnień każde z państw jest reprezentowane przez ministra odpowiadającego za daną kwestię (np. sprawy zagraniczne, finanse, zatrudnienie, rolnictwo itp.).

Główne zadania Rady

Rada odpowiada za podejmowanie decyzji i koordynację działań na szczeblu politycznym (w obszarach nienależących do kompetencji Rady Europejskiej, czyli szefów państw i rządów państw członkowskich UE). Do jej głównych zadań należą:

 • uchwalanie aktów prawnych, na ogół w drodze procedury współdecydowania z Parlamentem Europejskim (tzw. zwykła procedura ustawodawcza);
 • koordynacja ogólnej polityki gospodarczej państw członkowskich;
 • określenie i wdrożenie wspólnej europejskiej polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa na podstawie wytycznych określonych przez Radę Europejską;
 • zawieranie w imieniu Unii Europejskiej umów międzynarodowych pomiędzy UE a jednym lub kilkoma państwami albo organizacjami międzynarodowymi;
 • koordynacja działań państw członkowskich i przyjmowanie środków w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych;
 • przyjmowanie budżetu Unii wspólnie z Parlamentem Europejskim.

Rada zbiera się na posiedzeniach w różnych składach (konfiguracjach). W świetle regulaminu wewnętrznego Rady obecnie wyróżnia się 10 składów Rady:

 • Sprawy Ogólne (GAC);
 • Sprawy Zagraniczne (FAC);
 • Sprawy Gospodarcze i Finansowe (ECOFIN);
 • Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne (JHA);
 • Zatrudnienie, Polityka Społeczna, Zdrowie i Ochrona Konsumentów (EPSCO);
 • Konkurencyjność (rynek wewnętrzny, przemysł, badania i przestrzeń kosmiczna) (COMPET);
 • Transport, Telekomunikacja i Energia (TTE);
 • Rolnictwo i Rybołówstwo (AGRIFISH);
 • Środowisko (ENVI);
 • Edukacja, Młodzież, Kultura i Sport (EYCS).

Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów

Z perspektywy resortu zdrowia najważniejsza jest Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów, w skład której wchodzą właściwi ministrowie reprezentujący wszystkie państwa członkowskie – w tym polski minister zdrowia. Rada ta w skrócie jest określana jako EPSCO – skrót pochodzi od angielskiej nazwy: Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council.

Realizuje ona priorytet, który stawia sobie Unia Europejska, dotyczący podniesienia standardu i jakości życia obywateli, w szczególności poprzez zapewnienie bezpiecznych miejsc pracy oraz wysokiego poziomu ochrony socjalnej, ochronę zdrowia, ochronę interesów konsumentów, przy jednoczesnym zagwarantowaniu równości szans dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej.

W tych obszarach Rada zazwyczaj podejmuje decyzje większością kwalifikowaną wspólnie z Parlamentem Europejskim w ramach zwykłej procedury ustawodawczej (wyjątek stanową zagadnienia związane z zabezpieczeniem społecznym, kiedy Rada podejmuje decyzje jednomyślnie). Rada przyjmuje europejskie przepisy, aby zharmonizować lub skoordynować prawo istniejące w państwach członkowskich, w szczególności dotyczące warunków pracy, wzmocnienia krajowych polityk w zakresie zapobiegania chorobom, a także zwalczania transgranicznych zagrożeń zdrowotnych oraz ochrony praw konsumentów.

Posiedzenia Rady EPSCO w gronie ministrów zdrowia odbywają się zazwyczaj dwa razy w roku.

Rada zazwyczaj podejmuje decyzje większością kwalifikowaną. To oznacza, że aby zapadła decyzja, niezbędna jest większość głosów przekraczająca połowę.

Jeśli przyjęcie aktu przez Radę wymaga większości kwalifikowanej, głosy członków są ważone w następujący sposób:

Liczba głosów w Radzie UE przypadająca na każde państwo członkowskie
Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania 29
Polska, Hiszpania 27
Rumunia 14
Holandia 13
Belgia, Czechy, Grecja, Węgry, Portugalia 12
Austria, Bułgaria, Szwecja 10
Dania, Irlandia, Litwa, Słowacja, Finlandia, Chorwacja 7
Cypr, Estonia, Łotwa, Luksemburg, Słowenia 4
Malta 3
OGÓŁEM 352

Większość kwalifikowaną stwierdza się, jeśli zostały spełnione dwa warunki:

 • większość (czyli 15) państw członkowskich opowiedziała się za wnioskiem (w pewnych przypadkach „większość” oznacza dwie trzecie państw);
 • za wnioskiem oddano co najmniej 260 głosów (z 352 głosów ogółem).

Każde państwo członkowskie może wystąpić o sprawdzenie, czy głosy oddane za wnioskiem reprezentują co najmniej 62% ogółu ludności Unii. Jeśli się okaże, że ten warunek nie został spełniony – decyzja nie zostaje przyjęta.

Zadania związane z objęciem prezydencji

W trakcie półrocza prezydencja kieruje posiedzeniami na wszystkich szczeblach, proponuje kierunki prac oraz wypracowuje kompromisy konieczne w procesie decyzyjnym Rady. W trosce o ciągłość prac Rady państwa, które sprawują przewodnictwo w trzech kolejnych półroczach, ściśle ze sobą współpracują. Trójka prezydencji (tzw. trio) opracowuje wspólny program działalności Rady na 18 miesięcy.

Czas trwania prezydencji

Przewodnictwo w Radzie trwa 6 miesięcy (1 stycznia – 30 czerwca oraz 1 lipca – 31 grudnia). Obejmuje je na zmianę 28 państw członkowskich Unii Europejskiej.

Polska sprawowała przewodnictwo Rady UE w II połowie 2011 r. (1 lipca – 31 grudnia 2011 r.), tworząc trio z Danią i Cyprem.

Czytaj więcej o kolejności sprawowania prezydencji w Decyzji Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie porządku sprawowania Prezydencji w Radzie dostępnej w serwisie EUR-Lex -Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej.

Komitet Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich przy UE

Posiedzenia Rady są przygotowywane przez Komitet Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich przy UE (COREPER). Komitet ten działa pod dwiema postaciami: COREPER I i COREPER II. W skład pierwszego wchodzą zastępcy stałych przedstawicieli („ambasadorów” przy UE), w skład drugiego – sami stali przedstawiciele. Posiedzeniom Komitetu przewodniczy stały przedstawiciel lub zastępca stałego przedstawiciela państwa członkowskiego sprawującego prezydencję w Radzie UE.

Posiedzenia Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (EPSCO) są przygotowywane przez COREPER I, tj. w gronie zastępców stałych przedstawicieli.

Grupy robocze Rady UE

Grupy robocze Rady składają się z reprezentantów rządów państw członkowskich szczebla merytorycznego (ekspertów), a ich obradom przewodniczy urzędnik państwa sprawującego prezydencję.

Udział ekspertów Ministerstwa Zdrowia w grupach roboczych Rady

Eksperci Ministerstwa Zdrowia biorą udział w pracach następujących grup roboczych Rady UE:

 • Grupa Robocza ds. Zdrowia Publicznego (I.2);
 • Grupa Robocza ds. Produktów Farmaceutycznych i Wyrobów Medycznych (I.4);
 • Grupa Robocza ds. Środków Spożywczych (I.5) – jej działania są nadzorowane przez Główny Inspektorat Sanitarny – instytucję podległą Ministerstwu Zdrowia.

Aktualny wykaz organów przygotowawczych Rady UE jest dostępny w serwisie internetowym Rady Unii Europejskiej.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry