Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Współpraca z UE

---

Ministerstwo Zdrowia realizuje zadania, które wynikają z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Przedstawiciele ministerstwa uczestniczą w pracach instytucji unijnych:

 • Rady Unii Europejskiej,
 • Komisji Europejskiej,
 • Parlamentu Europejskiego.

Naszym głównym zadaniem jest negocjowanie najkorzystniejszych dla Polski rozwiązań prawnych w dziedzinie zdrowia. W tym celu przygotowujemy stanowiska w obszarze zdrowia, które następnie prezentujemy na forum unijnym. Nad wspólnymi stanowiskami współpracujemy z:

 • Ministerstwem Spraw Zagranicznych,
 • innymi ministerstwami i urzędami centralnymi,
 • Stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy UE.

Nadzorujemy również prace dostosowujące naszą politykę zdrowotną do zobowiązań, które wynikają z bycia członkiem Unii Europejskiej. W ramach współpracy z UE powstaje wiele aktów prawnych, strategii oraz programów dotyczących ochrony zdrowia, profilaktyki i zwalczania chorób.

 

Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów

Rada Unii Europejskiej jest głównym ciałem ustawodawczym UE. Właściwi ministrowie ze wszystkich państw członkowskich spotykają się na posiedzeniach:

 • Rady ds. Ogólnych (ministrowie spraw zagranicznych),
 • Rad sektorowych (ministrowie innych resortów, w zależności od tego, jakie zagadnienia są poruszane, np. zdrowie, finanse, rolnictwo, zatrudnienie).

Dla resortu zdrowia najważniejsza jest Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów. To właśnie w jej skład wchodzi polski minister zdrowia. Skrótowa nazwa rady to EPSCO (ang. Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council).

Główne zadanie Rady to podniesienie standardu i jakości życia obywateli. Jej działania skupiają się więc na tym, aby zapewnić:

 • bezpieczne miejsca pracy,
 • wysoki poziom ochrony socjalnej,
 • ochronę zdrowia,
 • ochronę interesów konsumentów (przy zapewnieniu równych szans dla wszystkich obywateli UE).

Posiedzenia Rady EPSCO z udziałem ministrów zdrowia odbywają się zazwyczaj dwa razy w roku.

 

Grupy robocze Rady UE

Grupy robocze Rady składają się z ekspertów, którzy reprezentują poszczególne państwa członkowskie. Ich obradom przewodniczy urzędnik państwa, które aktualnie sprawuje prezydencję.

Udział ekspertów Ministerstwa Zdrowia w grupach roboczych Rady

Eksperci Ministerstwa Zdrowia biorą udział w pracach następujących grup roboczych Rady UE:

 • Grupa Robocza ds. Zdrowia Publicznego (I.02);
 • Grupa Robocza ds. Produktów Farmaceutycznych i Wyrobów Medycznych (I.04);
 • Grupa Robocza ds. Środków Spożywczych (I.05) – jej działania są nadzorowane przez Główny Inspektorat Sanitarny – instytucję podległą Ministerstwu Zdrowia.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry