Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)

---

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) kieruje zagadnieniami dotyczącymi zdrowia i koordynuje je w ramach systemu Narodów Zjednoczonych. Organizacja ta odpowiada za przywództwo w zakresie najważniejszych kwestii zdrowotnych.

Do głównych organów Światowej Organizacji Zdrowia należą: dyrektor generalny, Światowe Zgromadzenie Zdrowia, Rada Wykonawcza oraz Sekretariat. Działalność WHO jest wspomagana przez 6 biur regionalnych oraz 147 biur krajowych i łącznikowych.

czytaj więcej

Logo Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia

Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu (WHO Framework Convention on Tobacco Control – FCTC) jest pierwszym na świecie międzynarodowym traktatem dotyczącym zdrowia publicznego.

Dokument podkreśla szkodliwość wyrobów tytoniowych. Określa także cele i zasady prawne, których muszą przestrzegać poszczególne kraje, czy też organizacje integracji ekonomicznej (określane jako strony konwencji), które ratyfikowały i tym samym zgodziły się wprowadzić w życie założenia traktatu.

Głównym celem przyświecającym stronom konwencji jest ochrona przed zdrowotnymi, społecznymi, środowiskowymi i ekonomicznymi konsekwencjami palenia tytoniu oraz wdychania dymu tytoniowego.

Traktat powstał po czterech latach negocjacji i dyskusji między członkami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). 176 stron (w tym Wspólnota Europejska) podpisało Konwencję po uzgodnieniu jej treści w 2004 r. Oficjalnie postanowienia weszły w życie w lutym 2005 r.

Techniczne i finansowe aspekty Konwencji nadzoruje Konferencja Stron (Conference of the Parties – COP) – uczestniczą w niej reprezentanci wszystkich stron Konwencji, które ratyfikowały FCTC.

W trakcie konferencji przyjmuje się wytyczne polityki antynikotynowej, podejmuje się decyzje dotyczące kwestii administracyjnych i finansowych, rozwija się zapisy Konwencji poprzez przyjmowanie (akceptację) protokołów dodatkowych oraz monitoruje się wdrażanie Konwencji w Państwach – Stronach.

Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu (PDF, 2,36 MB)

Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu (DOC, 4254 KB)

Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu. Wytyczne dotyczące wdrożenia Artykuł 5.3, Artykuł 8, Artykuł 11, Artykuł 13

Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu. Wytyczne dotyczące wdrożenia Artykuł 5.3, Artykuł 8, Artykuł 11, Artykuł 13 (DOC, 772 KB)


Strona internetowa Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu

Logo CODEX

Komisja Kodeksu Żywnościowego

Komisja Kodeksu Żywnościowego została utworzona w 1963 r. przez dwie agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych: Organizację do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization – FAO) i Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization – WHO). Powstała, aby wprowadzać oraz propagować definicje i wymagania dla żywności, ułatwiające harmonizację międzynarodowego obrotu żywnością.

Standardy komisji są oparte na najlepszej wiedzy naukowej i technicznej. W większości przypadków są one przyjmowane w drodze konsensusu. Komisja Kodeksu Żywnościowego jest jedynym forum międzynarodowym zrzeszającym naukowców, ekspertów technicznych, ustawodawców, jak również międzynarodowe organizacje konsumentów i przedstawicieli przemysłu.

Obecnie należy do niej 185 państw oraz Unia Europejska. W pracach KKŻ uczestniczy także 220 obserwatorów (międzynarodowe organizacje rządowe i pozarządowe).

Kodeks Żywnościowy

Kodeks Żywnościowy stanowi zestaw międzynarodowych standardów dotyczących żywności oraz wytycznych i reguł praktycznych. Hołduje zasadzie, że każdy z konsumentów ma prawo oczekiwać bezpieczeństwa żywności, jej odpowiedniej jakości i przydatności do spożycia. Chroni on konsumentów przed praktykami wprowadzającymi ich w błąd (dotyczącymi między innymi znakowania żywności). Pomaga także w dostosowaniu krajowego ustawodawstwa i regulacji prawnych tym krajom, które decydują się na wykorzystanie Kodeksu jako punktu odniesienia. Harmonizacja ułatwia handel żywnością oraz sprzyja zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu. Kodeks jest szczególnie ważny dla krajów rozwijających się, gdzie brakuje odpowiedniej infrastruktury oraz ekspertyz, co nie sprzyja wprowadzaniu odpowiednich standardów i kontroli żywności.

Punkt Kontaktowy Komisji Kodeksu Żywnościowego

Punkt Kontaktowy odpowiada za przekazywanie stanowiska Polski do Sekretariatu Rady UE lub Komisji Kodeksu Żywieniowego.

Zadaniami Punktu kontaktowego są ponadto:

  • koordynowanie prac kodeksowych w kraju,
  • zapewnienie właściwego wsparcia i doradztwa przy podejmowaniu przez rząd decyzji odnośnie prac kodeksowych,
  • promocja działalności Kodeksu we własnym kraju,
  • prowadzenie zbioru przyjętych dokumentów,
  • wymiana informacji i koordynowanie współpracy z innymi krajami członkowskimi.

Czytaj więcej na temat Punktu Kontaktowego Komisji Kodeksu Żywnościowego w serwisie internetowym Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.insert div

Umowy o Współpracy Ministra Zdrowia z Europejskim Regionalnym Biurem WHO

W ramach współpracy Światowej Organizacji Zdrowia z Polską podpisywane są Dwuletnie Umowy o Współpracy Ministra Zdrowia z Europejskim Regionalnym Biurem WHO (Biennial Collaborative Agreement, BCA). Umowy stanowią praktyczne ramy dla tej współpracy.

Czytaj więcej na temat Umowy o Współpracy ministra zdrowia z Europejskim Regionalnym Biurem WHO (Biennial Collaborative Agreement, BCA) na lata 2016-2017

Treści poprzednich umów:

  1. Biennial Collaborative Agreement, BCA) na lata 2014 – 2015

3. Biennial Collaborative Agreement (BCA) 2010 – 2011 (PDF, 854 KB)
Biennial Collaborative Agreement (BCA) 2010 – 2011 (DOC, 2,32 MB)

4. Biennial Collaborative Agreement (BCA) 2008 – 2009 (PDF, 64,4 KB)
Biennial Collaborative Agreement (BCA) 2008 – 2009 (DOC, 200 KB)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry