Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Leki

---

Farmakopea Europejska

 • Farmakopea Europejska powstała w 1964 r. Utworzyła ją Europejska Dyrekcja ds. Jakości Leków. Farmakopea ustala powszechne i obowiązujące normy (zwane monografiami), które gwarantują jakość leków we wszystkich państwach członkowskich. Prace związane ze standaryzacją są prowadzone w odniesieniu do wszystkich substancji wchodzących w skład leków stosowanych w medycynie i weterynarii oraz metod analitycznych, aby zapewnić ich optymalną jakość. Krajowe normy podlegają stopniowej harmonizacji. Obecnie opublikowano już ponad 1 500 standardów europejskich obowiązujących dla nowych leków. Prace są prowadzone w ramach Konwencji o Opracowaniu Farmakopei Europejskiej ratyfikowanej przez 37 państw członkowskich Rady Europy oraz Unię Europejską. Wpływ Farmakopei Europejskiej jest jednak znacznie szerszy, ponieważ na jej normy powołuje się wiele innych państw w ustawodawstwie krajowym. Farmakopea Europejska jest publikowana każdego roku w językach angielskim i francuskim zarówno w formie książkowej, jak i elektronicznej na CD-ROM.

  Farmakopea na stronie internetowej Rady Europy 

Europejski Komitet ds. Farmaceutyków i Opieki Farmaceutycznej (CD-P-PH)

Do jego podstawowych zadań należą:

 • wypełnianie zadań Komitetu Zdrowia Publicznego określonych w Konwencji o opracowaniu Farmakopei Europejskiej;
 • wspieranie poprawy powszechnej opieki zdrowotnej poprzez harmonizację przepisów i praktyk dotyczących leków w Europie;
 • minimalizacja zagrożeń dla zdrowia publicznego, jakie stwarzają podrabiane leki, a także zarządzanie ryzykiem dotyczącym leków poprzez wspieranie opracowywania i wdrażania odpowiednich przepisów krajowych i międzynarodowych.

CD-P-PH na stronie Rady Europy  

Komitet Ekspertów ds. Jakości i Standardów Bezpieczeństwa w Praktyce Farmaceutycznej i Opiece Farmaceutycznej (CD-P-PH/PC)

Do jego podstawowych zadań należą:

 • poprawa praktyk publicznej opieki zdrowotnej w zakresie opieki farmaceutycznej, ambulatoryjnej i podstawowej, oraz opieki w szpitalach i hospicjach;
 • opracowanie i prowadzenie programów mających na celu poprawę publicznej opieki zdrowotnej w Europie poprzez promowanie wiedzy, umiejętności, postaw i wartości;
 • przygotowanie propozycji ujednoliconych przepisów i praktyk dotyczących leków w państwach będących stronami Konwencji o opracowaniu Farmakopei Europejskiej;
 • działania zmierzające do praktycznej realizacji powyższych przepisów i polityk;
 • pomoc w monitorowaniu wdrażania odpowiednich działań na szczeblu krajowym;
 • promowanie rozwoju farmaceutycznego profesjonalizmu i współpracy między wszystkimi partnerami w łańcuchu opieki farmaceutycznej.

CD-P-PH/PC na stronie Rady Europy

Komitet Ekspertów ds. Klasyfikacji Produktów Leczniczych wg. Kategorii Dostępności (CD-P-PH/PHO)

Do jego podstawowych zadań należą:

 • przegląd klasyfikacji leków na poziomie krajowym i rozwijanie dobrych praktyk klasyfikacyjnych;
 • monitorowanie trendów oraz wpływu klasyfikacji na bezpieczeństwo leków i ich dostępności;
 • przeglądy tekstu Uchwały Komitetu Ministrów Res AP (2007) 1 w sprawie klasyfikacji leków w odniesieniu do ich dostaw;
 • przeglądy roczne klasyfikacji leków na liście załączonej do wyżej wspomnianej rezolucji;
 • rozwijanie i koordynacja aktualizacji internetowej bazy danych (MELCLASS) prezentującej stan klasyfikacji leków w państwach członkowskich;
 • monitoring bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z dostępnością leków na rynku z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjentów. 

CD-P-PH/PHO  na stronie internetowej Rady Europy  

Komitet Ochrony Zdrowia Konsumentów (CD-P-SC)

Od 1 stycznia 2009 r. EDQM został zaangażowany w wysiłki zmierzające do wzmocnienia ochrony zdrowia konsumentów w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego użytkowania i jakości kosmetyków i materiałów przeznaczonych do pakowania lub innych celów polegających na kontakcie z artykułami spożywczymi lub lekami.
Komitet Ochrony Zdrowia Konsumentów (CD-P-SC) odpowiada za zarządzanie programem prac. Posiada dwie grupy biegłych badających zagadnienia dotyczące zdrowia i przygotowujących raporty i rekomendacje regulacyjne: Komitet Ekspertów ds. Opakowań do Żywności i Produktów Farmaceutycznych (P-SC-EMB) oraz Komitet Ekspertów Produktów Kosmetycznych (P-SC-COS).

CD-P-SC i jego podległe organy składają się z przedstawicieli państw stron Konwencji o Opracowaniu Farmakopei Europejskiej CD-P-SC. Jego podległe jednostki ściśle współpracują z odpowiednimi organami w innych instytucjach międzynarodowych, w szczególności Komisji Europejskiej i Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

CD-P-SC na stronie internetowej Rady Europy

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry