Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Rada Europy

---

Rada Europy to międzynarodowa organizacja rządowa, która skupia prawie wszystkie państwa Europy oraz kilka państw spoza kontynentu. Powstała 5 maja 1949 roku w wyniku podpisania Traktatu Londyńskiego przez 10 państw (Belgię, Danię, Francję, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Norwegię, Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy). Obecnie liczy 47 członków, a jej siedzibą jest Strasburg.

 

Zadania Rady Europy

Organizacja zajmuje się przede wszystkim promocją i ochroną praw człowieka, demokracji i praworządności.

Działania w zakresie zdrowia dotyczą m.in.

  • opracowywania i ujednolicania urzędowego spisu leków dopuszczonych do obrotu (tzw. farmakopei),
  • kwestii bioetycznych,
  • opieki farmaceutycznej,
  • ochrony zdrowia konsumenta,
  • bezpieczeństwa transplantacji i transfuzji,
  • walki z fałszowanymi lekami,
  • walki z narkotykami.

 

Ważne linki:

 

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka to międzynarodowy sąd utworzony w 1959 roku. Mieści się w Strasburgu. W jego skład wchodzi tylu sędziów, ile jest państw członkowskich Rady Europy. Sędzią z ramienia Polski jest obecnie Krzysztof Wojtyczek.

Trybunał rozpatruje skargi na naruszenie praw zawartych w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (oraz jej protokołach dodatkowych).

 

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności weszła w życie 8 września 1953 roku. Polska ratyfikowała Konwencję 19 stycznia 1993 roku jako jedno z 47 Państw – Członków Rady Europy.

Konwencja nie tylko wylicza prawa i wolności, do których ludzie są uprawnieni, ale przede wszystkim zapewnia procedurę kontrolną, która jest unikalna w skali światowej. Katalog podstawowych praw i wolności był stopniowo uzupełniany i rozszerzany w kolejnych protokołach dodatkowych.

 

Wyroki ETPC

Obowiązek wykonania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez państwa członkowskie Rady Europy, wynika z Artykułu 46 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Nadzór nad wykonywaniem tych wyroków sprawuje Komitet Ministrów Rady Europy.

 

Ważne linki

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry