Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD

---


Logo OECDOrganizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(Organization for Economic Co-operation and Development – OECD).

OECD to międzyrządowa organizacja gospodarcza, powołana do życia w 1960 r. na mocy Konwencji Paryskiej. Jest bezpośrednią sukcesorką Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC), powstałej w 1948 r. w celu odbudowy Europy ze zniszczeń wojennych w ramach realizacji Planu Marshalla. Siedziba organizacji znajduje się w Paryżu. Funkcję sekretarza generalnego OECD od 1 czerwca 2006 r. pełni Angel Gurria (Meksyk). Organizacja skupia 34 państwa. Głównym celem OECD jest koordynacja polityki społeczno-ekonomicznej krajów członkowskich, aby stymulować wzrost gospodarczy, zatrudnienia, rozwoju społecznego oraz międzynarodowego handlu i przepływów kapitałowych. W związku z tym Organizacja opracowuje wspólne zasady działania w poszczególnych dziedzinach gospodarki, które przyjmują postać zaleceń, rezolucji, deklaracji, umów. Organizacja prowadzi także prace analityczne dotyczące szeroko rozumianej gospodarki i instytucjonalnej sfery życia politycznego. Na tej podstawie publikuje raporty, które służą jako punkt odniesienia w podejmowaniu decyzji politycznych w danym obszarze oraz doskonałe źródło wiedzy o rozwiązaniach funkcjonujących w innych krajach.

Więcej informacji o OECD i jej pracach można znaleźć pod następującym adresem: http://www.oecd.org/

Problematykę zdrowia w pracach Sekretariatu OECD prowadzi Dyrektoriat ds. Zatrudnienia, Pracy i Spraw Społecznych (the Directorate for Employment, Labour and Social Affairs).
W Dyrektoriacie funkcjonuje Wydział Zdrowia (Health Division).

Do głównych zadań tego wydziału należą analizowanie i ocena regulacji prawnych i rozwiązań organizacyjnych dotyczących systemów ochrony zdrowia. Ponadto zajmuje się on oceną wpływu ekonomicznego i społecznego w stosowanych rozwiązaniach w ramach ochrony zdrowia. Wydział Zdrowia publikuje liczne prace analityczno-koncepcyjne dotyczące zdrowia, zajmuje się ich porównywaniem na forum międzynarodowym oraz zbiera i interpretuje dane statystyczne.

Partnerem politycznym dla Wydziału Zdrowia jest Komitet Zdrowia (Health Committee), który składa się z reprezentantów odpowiednich instytucji narodowych odpowiedzialnych za kwestie zdrowia (Polskę w pracach Komitetu reprezentuje przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia). Komitet współpracuje z Sekretariatem, wyznacza priorytety i ocenia prowadzone prace, zgłasza propozycje w tym zakresie, dostarcza niezbędnych danych oraz zapoznaje się z wynikami prac prowadzonych przez Sekretariat, nadając im moc prawną. Spotkania Komitetu odbywają się 2 razy w roku.

Oprócz Komitetu Zdrowia z Sekretariatem współpracuje wiele podkomitetów i specjalistycznych grup roboczych (spotkania Komitetu Zdrowia charakteryzują się dość dużym poziomem ogólności) – zarówno stałych, jak i powoływanych ad hoc.

Co kilka lat Komitet Zdrowia spotyka się na poziomie ministerialnym (określa się to mianem Health Ministerial)

Główne obszary prac (projekty) OECD w zakresie zdrowia to:

  • wskaźniki jakości opieki zdrowotnej (Health Care Quality Indicators),
  • wydajność opieki zdrowotnej i opieka koordynowana (Efficiency of Health Care Delivery: Co-ordination of Care),
  • polityki dotyczące cen leków (Pharmaceutical Pricing Policy),
  • opieka długoterminowa (Long-term Care),
  • pracownicy sektora zdrowia i ich migracje (Health Workforce and Migration),
  • benchmarking technologii informatycznych w ochronie zdrowia (Benchmarking of Information and Communication Technologies (ICTs) in Health Systems),
  • ekonomiczne aspekty profilaktyki w ochronie zdrowia (The Economics of Prevention),
  • ekonomiczne aspekty zdrowia publicznego i promocji zdrowia (Economics of Public Health and Health Promotion).

 

OECD w Internecie

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry