Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Poszczególne państwa

---

Memorandum  o Porozumieniu między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Zdrowia Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych, podpisane w Warszawie 25 maja 2007 r.

W dniach 18 – 21 września 2012 r. polski minister zdrowia złożył wizytę w Chińskiej Republice Ludowej. Był to początek wymiany doświadczeń i współpracy ministerstw w zakresie polityki lekowej. W efekcie delegacja Ministerstwa Zdrowia Chińskiej Republiki Ludowej, której przewodniczył wiceminister Huang Jiefu, złożyła 10 grudnia 2012 r. wizytę w Ministerstwie Zdrowia. Natomiast 23 czerwca 2014 r. delegacja Komisji Zdrowia i Planowania Rodziny (która przejęła funkcje resortu zdrowia) odbyła spotkanie na szczeblu wiceministrów zdrowia.

Przedstawiciele regionalnych Komisji Zdrowia i Planowania Rodziny oraz innych instytucji również są zainteresowani wymianą doświadczeń ze stroną polską. 1 kwietnia 2016 r. wizytę w Ministerstwie Zdrowia złożyli przedstawiciele Komisji miasta Tianjin. Natomiast w dniu 8 września 2016 r. ministerstwo przyjęło delegację Chińskiego Urzędu ds. Żywności i Leków (CFDA).

Strona chińska przeprowadza głębokie reformy systemowe w ochronie zdrowia, dlatego podczas spotkań przedstawiane były polskie rozwiązania dotyczące:

 • systemu ubezpieczeń zdrowotnych,
 • funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej,
 • podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego.

 

Szczyt Ministrów Zdrowia „16+1”

Współpraca między Państwami Europy Środkowo-Wschodniej, a Chińską Republiką Ludową w tzw. formacie „16+1” jest coraz bardziej intensywna. W dniach 19-21 czerwca 2016 r. strona chińska zorganizowała Drugi Szczyt Ministrów Zdrowia w Suzhou. Polski resort zdrowia był reprezentowany przez Pana Marka Tombarkiewicza, podsekretarza stanu. Strona chińska zainteresowana była rozszerzaniem współpracy między:

 • szpitalami,
 • przedsiębiorstwami, które działają w przemyśle związanym z obszarem zdrowia,
 • instytucjami zajmującymi się zdrowiem publicznym,

oraz promocją tradycyjnej medycyny chińskiej.

Podczas Pierwszego Szczytu Ministrów Zdrowia „16+1”w dniach 15-17 czerwca 2015 r. w Pradze stronę polską reprezentował Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 

Od 16 do 19 lipca 2012 r. w Ministerstwie Zdrowia gościli przedstawiciele Państwowej Agencji Regulacyjnej do spraw Medycyny Ministerstwa Zdrowia, Pracy i Spraw Socjalnych Gruzji. Podczas wizyty goście uczestniczyli w spotkaniach z ekspertami Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

W trakcie spotkania goście zapoznali się z polskimi rozwiązaniami w zakresie m.in. :

 • polskiego systemu opieki zdrowotnej,
 • działalności inspekcji farmaceutycznej,
 • ochrony praw pacjenta,
 • kształcenia w zawodach medycznych,
 • powszechnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego.

Wizyta wzmocniła współpracę między resortami zdrowia Polski i Gruzji. Wpisała się również w realizację założeń Partnerstwa Wschodniego.

 

 • 25 – 27 marca 2015 r.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia RP Beata Małecka-Libera, złożyła wizytę w Seulu. Podczas spotkania z wiceministrem bezpieczeństwa żywności i leków oraz wiceminister zdrowia i dobrobytu rozmawiała o doświadczeniach Republiki Korei we wzmacnianiu roli profilaktyki zdrowotnej.

 • 22- 23 maja 2013 r.

Minister zdrowia i dobrobytu Republiki Korei przyjechał do Warszawy. W trakcie spotkania ministrowie zdrowia podpisali Memorandum o Porozumieniu o współpracy w obszarze zdrowia i nauk medycznych.

Impulsem do zacieśnienia współpracy z Republiką Korei w ostatnich latach było zawarcie w 2013 roku polsko-koreańskiego partnerstwa strategicznego podczas oficjalnej wizyty prezydenckiej w Seulu.

 • 2 – 7 lipca 2012 r.

Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych złożyli wizytę w Republice Korei. Podczas spotkania minister zdrowia podpisał w Seulu Deklarację o Współpracy w dziedzinie polityki lekowej.

Stale rozwija się również współpraca ekspercka między Polską a Koreą Południową. Staramy się, aby w szczególności rozwijać współpracę w zakresie e-Zdrowia.

Eksperci Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych również zaangażowali się w wymianę wiedzy i doświadczeń z partnerami koreańskimi. Dzięki nawiązanym kontaktom partnerzy mogą poznać rynki farmaceutyczne oraz procedury i wymogi rejestracji produktów leczniczych w Polsce i Korei.

Poniższe dokumenty nie są umowami międzynarodowymi w rozumieniu ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 roku o umowach międzynarodowych:

Umowa między Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Federalnym Ministrem Młodzieży, Rodziny, Kobiet i Zdrowia Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych, podpisana w Warszawie 10 listopada 1989 r.

Umowa ramowa między Rzecząpospolitą Polska a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, podpisana w Warszawie 21 grudnia 2011 r.

Umowa ramowa o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym weszła w życie 28 maja 2013 r. – po zakończonym procesie ratyfikacyjnym. Obecnie trwają prace nad projektami porozumień, które będą zawierać poszczególne województwa i kraje związkowe. Ma to zapewnić możliwie najlepszą opiekę w zakresie ratownictwa medycznego.

Umowa ma zwiększać skuteczność zespołów ratunkowych i ułatwić do nich dostęp osobom, które mieszkają lub przebywają na obszarze przygranicznym. To oznacza, że polskim obywatelom będą mogły udzielać pomocy również zespoły niemieckiego pogotowia ratunkowego. Ratyfikowana umowa daje większe możliwości w porównaniu do Umowy z 1997 r. między Polską a RFN o wzajemnej pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych. Ułatwia ona organizację pomocy w indywidualnych, nagłych przypadkach. Jest także przykładem polsko-niemieckiej współpracy w ważnych, bliskich obywatelowi sprawach.

Obecnie priorytetem współpracy dwustronnej ze stroną niemiecką jest jak najszybsze przystąpienie do realizacji umowy ramowej. Ministerstwo Zdrowia Polski oraz Federalne Ministerstwo Zdrowia Niemiec regularnie kontaktują się na poziomie eksperckim, a także na szczeblu ministrów. Prowadzone są także konsultacje na poziomie regionalnym między polskimi województwami a niemieckimi krajami związkowymi. Konsultacje mają pomóc wypracować treści projektu porozumienia o współpracy.

Pierwsze posiedzenie Komisji Wspólnej

W lutym 2017 r. zwołane zostało pierwsze posiedzenie Komisji Wspólnej. Jej celem jest utrzymanie regularnych kontaktów oraz wyjaśnianie na bieżąco wszelkich kwestii dotyczących umowy ramowej. Województwo dolnośląskie oraz kraj związkowy Saksonia przygotowują się już do zawarcia porozumienia o współpracy. Również przedstawiciele pozostałych województw oraz krajów związkowych zadeklarowali chęć możliwie szybkiego zakończenia prac nad porozumieniem.

22 czerwca 2016 r. w Berlinie odbyły się polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe, z udziałem ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła oraz federalnego ministra zdrowia Niemiec Hermanna Gröhe. Podczas spotkania omówiono kluczowe kwestie współpracy dwustronnej, w tym m.in. możliwości przystąpienia do jak najszybszej realizacji umowy ramowej oraz wspierania Ukrainy w podejmowaniu działań prozdrowotnych.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry