Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Grupa Wyszehradzka

---

Polskie przewodnictwo w grupie wyszehradzkiej

Od 1 lipca 2016 r. Polska objęła przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej (V4).

Priorytetami polskiego przewodnictwa w V4 w dziedzinie ochrony zdrowia są:

 • zapewnianie uczciwych i przystępnych cen produktów medycznych (fair pricing);
 • e-zdrowie;
 • edukacja konsumenta na temat suplementów diety.

W Ministerstwie Zdrowia koordynację spraw związanych ze współpracą wyszehradzką prowadzi Departament Współpracy Międzynarodowej.

W ramach polskiego przewodnictwa Ministerstwo Zdrowia zorganizowało jesienią 2016 r. szereg spotkań eksperckich w formacie „V4+”.

 

Nieformalne spotkanie ministrów zdrowia państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Chorwacji i Litwy

Spotkanie odbyło się 3 marca 2017 r. w Ministerstwie Zdrowia. Ze strony polskiej wzięli w nim udział:

 • Minister Zdrowia, Pan Konstanty Radziwiłł,
 • Podsekretarz Stanu, Pan Krzysztof Łanda,
 • Podsekretarz Stanu, Pan Zbigniew J. Król.

Głównym punktem wydarzenia było podpisanie Memorandum o Porozumieniu w sprawie współpracy w obszarze uczciwych i przystępnych cen produktów medycznych. Dokument ma charakter deklaracji politycznej i stanowi punkt wyjścia do dalszych prac.

Czytaj więcej: Nieformalne spotkanie ministrów zdrowia państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Chorwacji i Litwy

Do końca polskiego przewodnictwa w V4, czyli do końca czerwca 2017 roku, planujemy organizację kolejnych spotkań eksperckich w formacie V4+.

 

Polskie przewodnictwo w latach 2012 – 2013

Polska przewodziła Grupie Wyszehradzkiej od lipca 2012 r. do czerwca 2013 roku. W ramach polskiej prezydencji Ministerstwo Zdrowia zorganizowało następujące spotkania:

 • 21 marca 2013 r. – Spotkanie ekspertów na temat integrowania opieki zdrowotnej.

Podczas spotkania strona polska podzieliła się przemyśleniami na temat zintegrowania opieki zdrowotnej, a także wykorzystania tego typu modeli w usprawnieniu działania systemów zdrowotnych. Polska koordynuje prace podgrupy, która dyskutuje o problemie integrowanej opieki zdrowotnej w ramach unijnego procesu refleksji na temat systemów opieki zdrowotnej.

 • 22 marca 2013 r. – Spotkanie ekspertów na temat międzysektorowej współpracy dotyczącej ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu.

Eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH, którzy reprezentowali stronę polską, przedstawili wyniki prowadzonych przez siebie prac dotyczących społecznych nierówności w zdrowiu oraz barier występujących przy podejmowaniu działań międzysektorowych.

Przedstawiciel Węgier, reprezentujący Narodowy Instytut Rozwoju Zdrowia, przedstawił m.in. wyniki czteroletniego pilotażu dotyczącego wyrównywania psychomotorycznych umiejętności dzieci w wieku 4 – 6 lat prowadzonego w jednej z biedniejszych dzielnic Budapesztu. Zaprezentował także działania mające poprawić stan zdrowia mniejszości romskiej na Węgrzech.

 • 25 – 26 kwietnia 2013 r. – Nieformalne spotkanie ministrów zdrowia Grupy Wyszehradzkiej.

Pierwszy panel spotkania poświęcony był wymianie doświadczeń współpracy ministerstw z jednostkami naukowo-badawczymi, które są jednocześnie podmiotami leczniczymi (instytuty, szpitale kliniczne).

W drugiej części dyskusji reprezentanci państw przedstawili umiejscowienie zdrowia publicznego w legislacji państw V4. Omówiono także m.in. rozwiązania prawne, które gwarantują efektywne współdziałanie administracji państwowej w celu zapobiegania chorobom i przedłużania życia w dobrym zdrowiu.

 

Przewodnictwo czeskie w latach 2015-2016 (poprzedzające przewodnictwo polskie)

Od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 roku, przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej sprawowała Republika Czeska.

Priorytetami czeskiego przewodnictwa były:

 1. ocena wpływu inwestycji finansowanych z funduszy strukturalnych UE na opiekę zdrowotną, promocję zdrowia i reformy systemów opieki zdrowotnej w krajach V4;
 2. wymiana doświadczeń dotyczących procesu negocjowania warunków wykorzystania środków z nowych Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020 w kontekście ochrony zdrowia i promocji zdrowia;
 3. strategia rozwoju e-Zdrowia.

2-3 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie ekspertów poświęcone wspomnianym zagadnieniom.

7 – 8 kwietnia 2016 r., w Ostrawie odbyło się spotkanie Ministrów Zdrowia Grupy Wyszehradzkiej i Austrii. Ze strony polskiej udział w wydarzeniu wziął Podsekretarz Stanu w MZ, Pan Krzysztof Łanda. Dyskusja w trakcie spotkania dotyczyła roli zintegrowanych systemów informatycznych w ochronie zdrowia, oceny technologii medycznych oraz problemu reeksportu produktów leczniczych.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry