Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

21.12.2016

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia

---
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii

– przedstawił Pan Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 2 dni,
 • termin realizacji: 22-12-2016 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu

 

 1. Projekt dokumentu pn.: Informator o uprawnieniach, o których mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

– przedstawił Pan Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

– referowała Pani Ewa Warmińska Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 22-12-2016 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej Farmacji
Nadzoruje: Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

– przedstawił Pan Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 22-12-2016 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

– przedstawił Pan Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
 • termin realizacji: 22-12-2016 r.,
 • ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

– przedstawił Pan Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 22-12-2016 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty diagnostyki leczenia onkologicznego

– przedstawił Pan Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu.

 

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 22-12-2016 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Analiz i Strategii
Nadzoruje: Pan Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności

– przedstawił Pan Marek Posobkiewicz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
 • termin realizacji: 22-12-2016 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Marek Posobkiewicz Główny Inspektor Sanitarny

 

 1. Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

– referowała Pani Ewa Warmińska Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
 • podjęcie działań zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
 • termin realizacji: 22-12-2016 r.

Odpowiedzialny:  Departament Polityki Lekowej Farmacji
Nadzoruje: Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126)

– referowała Pani Ewa Warmińska Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki    Lekowej i Farmacji.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu z uwzględnieniem uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 22-12-2016 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej Farmacji
Nadzoruje: Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu

Opracowało: Biuro Ministra

Akceptował: Minister Zdrowia

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry