Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

21.10.2015

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia

---

1. Informacja:

a) o projektach dokumentów leżących w zakresie właściwości Ministra Zdrowia umieszczonych w Wykazie prac Rady Ministrów;

b) o zaległych rozporządzeniach pozostających we właściwości Ministra Zdrowia (w tym także Rady Ministrów) – stan na dzień 20 października 2015 r.

– referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

Ustalono:

 • Kolegium zapoznało się z przedstawioną informacją.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

2. Informacja dotycząca ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

– referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

Ustalono:

 • przyjęcie przedstawionej informacji.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Miastu Miłomłyn oraz sołectwom: Bagieńsko i Tarda położonym na obszarze gminy Miłomłyn.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Czarny Dunajec i Piekielnik położonym na obszarze gminy Czarny Dunajec.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Osiedlu Uzdrowiskowemu Miasta Lidzbark Warmiński i sołectwom: Medyny i Łabno położonym na obszarze gminy Lidzbark Warmiński

– przedstawił Pan Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
  uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 22-10-2015 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień
  i konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni.

Odpowiedzialny:Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

– przedstawił Pan Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
  uwag 7 dni,
 • termin realizacji: 22-10-2015 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu

5. Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne

– przedstawił Pan Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
 • termin realizacji: 22-10-2015 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie centrum urazowego dla dzieci

– przedstawił Pan Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
  uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 22-10-2015 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień
  i konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych
Nadzoruje: Pan Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu

7. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

– przedstawił Pan Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
  uwag 3 dni,
 • poinformowanie Prezesa Rady Ministrów o zamiarze powołania Zespołu,
 • termin realizacji: 22-10-2015 r.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych
Nadzoruje: Pan Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu

8. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw opieki farmaceutycznej

– przedstawił Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
  uwag 1 dzień,
 • termin realizacji: 22-10-2015 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych

– referowała Pani Dagmara Korbasińska Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
  uwag 7 dni,
 • termin realizacji: 22-10-2015 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Cezary Cieślukowski Podsekretarz Stanu

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego

– referowała Pani Dagmara Korbasińska Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 • termin realizacji: 22-10-2015 r.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Cezary Cieślukowski Podsekretarz Stanu

11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

– referowała Pani Dagmara Korbasińska Dyrektor Departamentu Matki

i Dziecka.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 • termin realizacji: 22-10-2015 r.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Cezary Cieślukowski Podsekretarz Stanu

12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny

– przedstawiła Pani Anna Łukasik Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania
  uwag 7 dni,
 • termin realizacji: 22-10-2015 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pani Anna Łukasik Podsekretarz Stanu

13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

– przedstawiła Pani Anna Łukasik Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania
  uwag 7 dni,
 • termin realizacji: 22-10-2015 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pani Anna Łukasik Podsekretarz Stanu

14. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia

– przedstawiła Pani Anna Łukasik Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
 • termin realizacji: 22-10-2015 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pani Anna Łukasik Podsekretarz Stanu

Opracowało: Biuro Ministra

Akceptował: Minister Zdrowia

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry