Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

27.01.2016

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia

---

1. Projekt sprawozdania Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w roku 2014 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży

– referowała Pani Dagmara Korbasińska Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka.

Ustalono:

 • ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu

2. Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji

– referowała Pani Joanna Głażewska Naczelnik w Departamencie Zdrowia

Publicznego.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
  uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 28-01-2016 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu

3. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Krajowej Rady do spraw Onkologii

– referowała Pani Joanna Kilkowska Dyrektor Departamentu Polityki
Zdrowotnej.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu z uwzględnieniem uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
  uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 28-01-2016 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

– przedstawił Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień z terminem zgłaszania uwag 14 dni i do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni,
 • termin realizacji: 28-01-2016 r.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego,

Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji

Niejawnych
Nadzoruje: Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu

5. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu założeń projektu ustawy o pozasądowym dochodzeniu roszczeń z tytułu wypadków medycznych

– przedstawił Pan Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
 • termin realizacji: 28-01-2016 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu

6. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

– przedstawił Pan Piotr Gryza Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
  uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 28-01-2016 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Infrastruktury i e-Zdrowia
Nadzoruje: Pan Piotr Gryza Podsekretarz Stanu

7. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu do Spraw Europejskich, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia ( w dniach od 25-01-2016 r. do 29-01-2016 r.)

– referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

8. Informacja dotycząca kryteriów wyboru projektów w ramach Priorytetu XII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

– przedstawił Pan Piotr Gryza Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • Kolegium zapoznało się z przedstawioną informacją.

Odpowiedzialny: Departament Infrastruktury i e-Zdrowia
Nadzoruje: Pan Piotr Gryza Podsekretarz Stanu

9. Informacja w sprawie zaangażowania ekspertów MZ w prace na forum Unii Europejskiej

– przedstawił Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • Kolegium zapoznało się z przedstawioną informacją.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu

10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

– referowała Pani Izabela Obarska Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji.

Ustalono:

 • uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów,
 • termin realizacji: 28-01-2016 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu

Opracowało: Biuro Ministra

Akceptował: Minister Zdrowia

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry