Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

16.12.2015

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia

---

1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zdrowia Publicznego

– przedstawił Pan Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
  uwag 1 dzień,
 • termin realizacji: 17-12-2015 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni,
 • zgłoszenie do Wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji

– przedstawił Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień z terminem zgłaszania uwag 14 dni i do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni,
 • termin realizacji: 17-12-2015 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów

– przedstawił Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień z terminem zgłaszania uwag 14 dni i do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni,
 • termin realizacji: 17-12-2015 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów

– przedstawił Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień z terminem zgłaszania uwag 14 dni i do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni,
 • termin realizacji: 17-12-2015 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących planowania, prowadzenia, monitorowania i dokumentowania badania klinicznego

– przedstawił Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do uzgodnień z terminem zgłaszania uwag 14 dni i do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni,
 • termin realizacji: 17-12-2015 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat za złożenie zgłoszeń dotyczących wyrobów oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa w wolnej sprzedaży

– przedstawił Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień z terminem zgłaszania uwag 14 dni i do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni,
 • termin realizacji: 17-12-2015 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie udzielania autoryzacji jednostkom w celu ich notyfikacji w zakresie wyrobów, wysokości opłat za złożenie wniosków w tym zakresie oraz prowadzenia kontroli jednostek ubiegających się o autoryzację i jednostek notyfikowanych

– przedstawił Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień z terminem zgłaszania uwag 14 dni i do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni,
 • termin realizacji: 17-12-2015 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów wniosków związanych z badaniem klinicznym i wysokości opłat za złożenie tych wniosków

– przedstawił Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do uzgodnień z terminem zgłaszania uwag 14 dni i do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni,
 • termin realizacji: 17-12-2015 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych

– przedstawił Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień z terminem zgłaszania uwag 14 dni i do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni,
 • termin realizacji: 17-12-2015 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu

10. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rozwiązania Komisji do spraw etyki w ochronie zdrowia

– przedstawił Pan Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
  uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 17-12-2015 r.,
 • ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu

11. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

– przedstawił Pan Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
  uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 17-12-2015 r.,
 • ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu

12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1

– przedstawił Pan Zbigniew Niewójt p.o. Głównego Inspektora
Farmaceutycznego.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania
  uwag 21 dni i do opinii z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
 • termin realizacji: 17-12-2015 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Nadzoruje: Pan Zbigniew Niewójt p.o. Głównego Inspektora
Farmaceutycznego

13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań organizacyjno – technicznych dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

– przedstawił Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania
  uwag 21 dni,
 • termin realizacji: 17-12-2015 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu

14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

– przedstawił Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
  uwag 1 dzień,
 • termin realizacji: 17-12-2015 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu

15. Informacja nt.: „Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami”.

– referowała Pani Dagmara Korbasińska Dyrektor Departamentu Matki

i Dziecka.

Informacja nt realizacji projektu : „Edukacja, promocja i profilaktyka
w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”.

– referował Pan Michał Kępowicz Dyrektor Funduszy Europejskich.

Ustalono:

 • Kolegium zapoznało się z przedstawioną informacją.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka,

Departament Funduszy Europejskich
Nadzoruje: Pan Piotr Gryza Podsekretarz Stanu

Opracowało: Biuro Ministra

Akceptował: Minister Zdrowia

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry