Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

09.08.2017

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia

---
 1. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

– referował Pan Marcin Brzozowski Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 10-08-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

 

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg

Nadzoruje: Pani Józefa Szczurek – Żelazko Sekretarz Stanu

 

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

– przedstawił Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
 • zgłoszenie projektu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 5 dni,
 • termin realizacji: 10-08-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

 

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego

Nadzoruje: Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu

 

 1. Informacja w sprawie wyjazdów zagranicznych pracowników Ministerstwa Zdrowia oraz ekspertów delegowanych przez MZ w 2016 r.

– przedstawił Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • Kolegium zapoznało się z przedstawioną informacją.

 

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej

Nadzoruje: Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

– przedstawił Pan Grzegorz Hudzik Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień z terminem zgłaszania uwag 10 dni,
 • termin realizacji: 10-08-2017 r.
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni

 

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny

Nadzoruje: Pan Marek Posobkiewicz Główny Inspektor Sanitarny

 

 

 1. Projekt sprawozdania z realizacji Programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce w 2016 roku

– przedstawił Pan Grzegorz Hudzik Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
 • termin realizacji: 10-08-2017 r.

 

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny

Nadzoruje: Pan Marek Posobkiewicz Główny Inspektor Sanitarny

 

 1. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia

przedstawiła Pani Anna Pankowska – Gałaj Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
 • termin realizacji: 10-08-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień z terminem zgłaszania uwag 3 dni.

 

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego

Nadzoruje: Pani Anna Pankowska – Gałaj Dyrektor Generalny Ministerstwa  Zdrowia

 

 1. Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim”.

 Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”.

 Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”.

 Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”

– przedstawiła Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów,
 • termin realizacji: 10-08-2017 r.

 

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji

Nadzoruje: Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów odznak nadawanych w związku z honorowym dawstwem krwi i legitymacji wydawanych w związku z tym dawstwem

– przedstawiła Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
 • termin realizacji: 10-08-2017 r.

 

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej

Nadzoruje: Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu

  

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

– przedstawił Pan Piotr Gryza Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
 • skierowanie do konsultacji publicznych i opiniowania z terminem zgłaszania uwag 21 dni,
 • termin realizacji: 10-08-2017 r.

 

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego

Nadzoruje: Pan Piotr Gryza Podsekretarz Stanu

 

 1. Informacja w sprawie programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG – „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”

– przedstawił Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • Kolegium zapoznało się z przedstawioną informacją.

 

Odpowiedzialny: Departament Analiz i Strategii

Nadzoruje: Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek

– przedstawiła Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 • termin realizacji: 10-08-2017 r.

 

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej

Nadzoruje: Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

– przedstawiła Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
 • termin realizacji: 10-08-2017 r.

 

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego

Nadzoruje: Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu

 

 

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry