Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

20.12.2017

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia

---
 1. Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami

– referowała Pani Anna Widarska Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
 • termin realizacji: 21-12-2017 r.,
 • ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pani Józefa Szczurek – Żelazko Sekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej

– referował Pan Mateusz Komza Dyrektor Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
 • termin realizacji: 21-12-2017 r.,
 • ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności
Nadzoruje: Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego

– referował Pan Mateusz Komza Dyrektor Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
 • termin realizacji: 21-12-2017 r.,
 • ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności
Nadzoruje: Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt stanowiska Rządu wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druk 1998)

– referowała Pani Beata Rorant Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
 • termin realizacji: 21-12-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

– przedstawił Pan Marcin Czech Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
 • termin realizacji: 21-12-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych  z terminem zgłaszania uwag 21 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marcin Czech Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

– przedstawił Pan Marcin Czech Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 • termin realizacji: 21-12-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marcin Czech Podsekretarz Stanu

 

 1. Karta problemu zdrowotnego w sprawie Programu Wczesnego Wykrywania Chorób Serca – Serce Plus, realizowanego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

– referowała Pani Kamila Malinowska Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w celu zaopiniowania,
 • termin realizacji: 21-12-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Analiz i Strategii

Nadzoruje: Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu

 

 1. Karta problemu zdrowotnego z zakresu genetyki, realizowanej w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

– referowała Pani Kamila Malinowska Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w celu zaopiniowania,
 • termin realizacji: 21-12-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Analiz i Strategii

Nadzoruje: Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap II Faza pilotażowa – model POZ+”

– przedstawił Pan Piotr Gryza Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 21-12-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia
Nadzoruje: Pan Piotr Gryza Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie

– przedstawiła Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 21-12-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Dostosowanie Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu (moduł A’plus) do obowiązujących wymogów i nowych zadań w medycynie sercowo – naczyniowej u dorosłych i dzieci poprzez powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno – Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. Prof. Zbigniewa Religi”.

 

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych i rewitalizacja Kampusu Lindley’a – etap I” Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

– przedstawiła Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
 • termin realizacji: 21-12-2017 r.,
 • ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych

– przedstawił Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
 • termin realizacji: 21-12-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych  z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego

Nadzoruje: Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

– przedstawił Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
 • termin realizacji: 21-12-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych  z terminem zgłaszania uwag 21 dni.

Odpowiedzialny: Departament Analiz i Strategii

Nadzoruje: Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

– przedstawił Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
 • termin realizacji: 21-12-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych  z terminem zgłaszania uwag 21 dni.

Odpowiedzialny: Departament Analiz i Strategii

Nadzoruje: Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie praktyki realizowanej w ramach kształcenia w zakresie ratownictwa medycznego

– referowała Pani Katarzyna Chmielewska Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji, a następnie do podpisu Ministra Zdrowia,
 • termin realizacji: 21-12-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry