Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

06.12.2017

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia

---
 1. Projekt sprawozdania Rady Ministrów w wykonywania oraz o skutkach stosowania w 2016 r. ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży

– referowała Pani Aleksandra Saniewska – Kilim Naczelnik w Departamencie Matki i Dziecka.

Ustalono:

 • uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów,
 • termin realizacji: 7-12-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pani Józefa Szczurek – Żelazko Sekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowanie pielęgniarki i położne

– przedstawiła Pani Józefa Szczurek – Żelazko Sekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 • termin realizacji: 7-12-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pani Józefa Szczurek – Żelazko Sekretarz Stanu

 

 1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia uchylającego zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw chorób rzadkich

– przedstawił Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 7-12-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego

– przedstawił Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 • termin realizacji: 7-12-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu

 

 1. Karta problemu zdrowotnego dla świadczenia opieki zdrowotnej: „Porada dietetyczna dla kobiet w ciąży i rodziców dzieci od 6 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia”

– referowała Pani Kamila Malinowska Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii.

Ustalono:

 • uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w celu zaopiniowania,
 • termin realizacji: 7-12-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Analiz i Strategii
Nadzoruje: Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

– przedstawił Pan Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 • termin realizacji: 7-12-2017 r.

Odpowiedzialny:  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nadzoruje: Pan Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów  Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

 

 1. Projekt stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (druk nr 1967)

– przedstawił Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów,
 • termin realizacji: 7-12-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium

– referowała Pani Monika Skomorowska Naczelnik w Departamencie Zdrowia Publicznego.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 • termin realizacji: 7-12-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu

 

 1. Karty problemów zdrowotnych w sprawie zmiany technologii medycznej, dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu stomatologii:
  – „Relaksacyjna Szyna zgryzowa”,
  – „Rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomograficzne z opisem raz na 5 lat”,
  – „Proteza całkowita górna o charakterze overdenture oparta na zabezpieczonych korzeniach”; „Proteza całkowita dolna o charakterze overdenture oparta na zabezpieczonych korzeniach”

– referowała Pani Kamila Malinowska Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii.

Ustalono:

 • uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w celu zaopiniowania,
 • termin realizacji: 7-12-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Analiz i Strategii
Nadzoruje: Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą

– przedstawił Pan Piotr Gryza Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów,
 • termin realizacji: 7-12-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Piotr Gryza Podsekretarz Stanu

 

 1. Informacja dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

– przedstawił Pan Piotr Gryza Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • Kolegium zapoznało się z przedstawioną informacją,
 • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej będzie skierowany do uzgodnień z terminem zgłaszania uwag 7 dni oraz do konsultacji społecznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni,
 • termin realizacji: 7-12-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Piotr Gryza Podsekretarz Stanu

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry