Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

12.12.2016

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia

---
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego

– referował Pan Marek Kuciński Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
 • termin realizacji: 13-12-2016 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu

 

 1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu ekspertów do spraw oceny wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane studentom i doktorantom

– referował Pan Marek Kuciński Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ustalono:

 • uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 5 dni,
 • termin realizacji: 13-12-2016 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego

– referowała Pani Justyna Mieszalska Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 • termin realizacji: 13-12-2016 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie komisji psychiatrycznych do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych

– referowała Pani Justyna Mieszalska Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 • termin realizacji: 13-12-2016 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

– referowała Pani Justyna Mieszalska Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 • termin realizacji: 13-12-2016 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi –Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

– przedstawiła Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
 • termin realizacji: 13-12-2016 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie

– przedstawiła Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 13-12-2016 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

– przedstawił Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 • termin realizacji: 13-12-2016 r.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania  Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych
Nadzoruje: Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu

 

 

 1. Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej liczby miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, maksymalnej kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego oraz maksymalnej kwoty przeznaczonej na szkolenia specjalizacyjne w 2017 r.

– przedstawił Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
 • termin realizacji: 13-12-2016 r.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania

– przedstawił Pan Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 • termin realizacji: 13-12-2016 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

– przedstawił Pan Zbigniew Niewójt p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
 • termin realizacji: 13-12-2016 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Nadzoruje: Pan Zbigniew Niewójt p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego

 

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

– przedstawił Pan Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 • termin realizacji: 13-12-2016 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt ustawy zmieniającej ustawę – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

– referowała Pani Kamila Malinowska Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji.

Ustalono:

 • uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
 • termin realizacji: 13-12-2016 r.,
 • ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej Farmacji
Nadzoruje: Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

– referowała Pani Kamila Malinowska Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
 • termin realizacji: 13-12-2016 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej Farmacji
Nadzoruje: Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”.

 

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

– przedstawiła Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów,
 • termin realizacji: 13-12-2016 r.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu

 

Opracowało: Biuro Ministra

Akceptował: Minister Zdrowia

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry