Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

---

Ministerstwo Zdrowia jest jednym z realizatorów „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji
na lata 20914-2019″ ustanowionego dnia 1 kwietnia 2014 r. uchwałą nr 37 Rady Ministrów. Program stanowi główny element koordynujący krajową politykę antykorupcyjną, a jego celem jest ograniczenie poziomu korupcji w Polsce poprzez wzmocnienie działań prewencyjno-edukacyjnych wśród społeczeństwa i administracji publicznej, a także zwiększenie efektywności zwalczania korupcji.

Dokument został przygotowany z uwzględnieniem doświadczeń zdobytych podczas realizacji w latach 2002-2009 rządowej Strategii Antykorupcyjnej oraz wniosków odnoszących się do przyczyn i skutków korupcji w Polsce.

Program jest realizowany na czterech poziomach: koordynatorów (stanowiska w ministerstwach i urzędach centralnych mających status organów zaangażowanych w realizację Programu), grup roboczych, instytucji wdrażającej (Międzyresortowy Zespół ds. Koordynacji i Monitorowania Wdrażania Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji) i Rady Ministrów.

W celu realizacji Programu przewidziano 19 zadań: 16 w ramach celu szczegółowego: wzmocnienie działań prewencyjnych i edukacyjnych (zadania legislacyjne, zarządcze, w tym organizacyjne oraz edukacyjne) i 3 w ramach celu szczegółowego: wzmocnienie zwalczania korupcji oraz ponad
60 działań do realizacji w ramach administracji rządowej. Przedmiotowe zadania mają być realizowane poprzez określone działania podejmowane przez wyznaczonych realizatorów wiodących i współpracujących. Osiągnięcie celów Programu oceniane będzie na podstawie wartości wskaźnika Indeksu Percepcji Korupcji (CPI), wyników badań opinii publicznej oraz statystyki dotyczącej przestępczości korupcyjnej. Indeks, który od 1995 r. przygotowuje Transparency International (TI) jest czołowym wyznacznikiem percepcji korupcji w sektorze publicznym.

Podkreślenia wymaga fakt, iż Ministerstwo Zdrowia zostało wskazane jako realizator wiodący zadania nr 7: wzmocnienie przeciwdziałania korupcji w systemie ochrony zdrowia. W celu jego realizacji przewidziane jest dokonanie diagnozy potrzeb i działań, w tym w zakresie przepisów prawnych, prowadzonych w obszarze profilaktyki korupcji w systemie ochrony zdrowia, w szczególności
w zakresie:

  • dystrybucji środków publicznych przez wojewódzkie oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia
    na kontraktację usług medycznych, refundację leków, zaopatrzenia ortopedycznego i materiałów pomocniczych,
  • realizacji zamówień publicznych na zakup i dostawę sprzętu i aparatury medycznej oraz zlecanie wykonywania usług medycznych podmiotom zewnętrznym,
  • procesu rejestracji leków,
  • kontaktów: pacjent – personel medyczny, lekarz/organizacje zawodowe środowisk medycznych – firmy farmaceutyczne,

wraz z rekomendacjami, a także realizacja ww. rekomendacji, w razie potrzeby wraz z ewentualnymi zmianami prawnymi.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry