Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Procedura przyjmowania klientów zewnętrznych

---

Spotkania z podmiotami zewnętrznymi to obszar szczególnie narażony na lobbing, nieformalne naciski i propozycje korupcyjne.

W związku z potrzebą unormowania tych kontaktów przyjęto zarządzenie nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Zdrowia wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej (które to zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Zdrowia wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, zmienionym zarządzeniem nr 6 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 6 maja 2006 r.).

Zgodnie z postanowieniami zarządzenia komórką organizacyjną Ministerstwa odpowiedzialną
za koordynowanie współpracy z ww. podmiotami jest Biuro Dyrektora Generalnego, które prowadzi rejestr wystąpień podmiotów zainteresowanych pracami nad projektami założeń projektów ustaw, projektami ustaw lub projektami rozporządzeń oraz propozycji spotkań w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie ze wskazaniem przedmiotu spotkania.

Rejestr wystąpień powinien zawierać najważniejsze informacje dotyczące podmiotu, który złożył wniosek i jego treści, tj.:

 • imię i nazwisko albo formę podmiotu,
 • wzmiankę o zaświadczeniu albo oświadczeniu o wpisie do rejestru oraz pisemnym oświadczeniu wskazującym podmioty, na rzecz których wykonywana jest zawodowa działalność lobbingowa,
 • termin i formę wystąpienia,
 • informację, jakiego projektu aktu normatywnego dotyczyło wystąpienie,
 • informację, jaki jest oczekiwany przez podmiot sposób rozstrzygnięcia sprawy.

Podmiot, składając wystąpienie, musi do niego dołączyć:

 • zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru,
 • oświadczenie wskazujące podmioty, na rzecz których wykonuje zawodową działalność lobbingową,
 • w przypadku gdy podmiot działa na rzecz osoby prawnej zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym – wyciąg albo oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącym tej osoby prawnej,
 • w przypadku gdy podmiot jest reprezentowany przez osobę umocowaną – pełnomocnictwa
  do złożenia wystąpienia lub do reprezentowania podmiotu w Ministerstwie.

W przypadku braku, któregoś z ww. dokumentów lub stwierdzenia braków formalnych zgłoszenia, Biuro Dyrektora Generalnego występuje o ich uzupełnienie wyznaczając termin nie dłuższy niż 7 dni. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie przyjmuje się za rezygnację podmiotu z wystąpienia.

Informacje o wystąpieniu i o oczekiwanym sposobie rozstrzygnięcia, Biuro Dyrektora Generalnego przekazuje do Biura Prasy i Promocji, w celu udostępnienia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.

W przypadku wystąpień dotyczących zainteresowania pracami legislacyjnymi, Biuro Prasy i Promocji udostępnia wzmiankowane wyżej informacje także w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Spotkania z podmiotami zainteresowanymi omówieniem określonej kwestii uregulowanej prawnie odbywają się w obecności pracownika Biura Dyrektora Generalnego w miejscu w skazanym przez Biuro w dniach pracy urzędu oraz w godzinach od 8.30 do 16.00.

Pracownik Biura sporządza notatkę służbową ze spotkania, która zawiera w szczególności: datę spotkania, imiona i nazwiska obecnych na spotkaniu, w tym w skazanie podmiotu, który wystąpił
o zorganizowanie spotkania, określenie form podjętej zawodowej działalności podmiotu wraz
ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom, podpis autora notatki.

Biuro Dyrektora Generalnego opracowuje do końca lutego każdego roku informację o działaniach podejmowanych wobec Ministerstwa w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

Informacja ta zawiera:

 • określenie spraw, w których zawodowa działalność lobbingowa była podejmowana,
 • wskazanie podmiotów, które wykonywały zawodową działalność lobbingową,
 • określenie form podjętej zawodowej działalności lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów aktów normatywnych opracowywanych
  w Ministerstwie, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom,
 • określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową
  w procesie stanowienia prawa w danej sprawie.

Niniejsza informacja jest zatwierdzana przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia i przekazywana do wiadomości Ministra Zdrowia i wiceministrów, jak również podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.

Wspomniana wyżej procedura zapewnia transparentność zasad, na podstawie których przygotowuje się i przeprowadza spotkania z podmiotami zewnętrznymi, przede wszystkim w kontekście możliwych działań lobbingowych.

Dodatkowo – zgodnie z dyspozycją wydaną 14 marca 2012 r. przez Marcina Antoniaka, ówczesnego zastępującego dyrektora generalnego Ministerstwa Zdrowia – począwszy
od 19 marca 2012 r. w każdej komórce organizacyjnej Ministerstwa Zdrowia jest prowadzona (według określonego wzoru) Księga Gości Zewnętrznych. W każdej z komórek organizacyjnych wyznaczono pracownika sekretariatu odpowiedzialnego za prowadzenie tej księgi. Spotkania
z podmiotami zewnętrznymi, które są uzasadnione realizowanymi zadaniami, mają być odpowiednio wcześniej zgłaszane na piśmie ochronie obiektu. Ochronie należy przekazać listę uczestników spotkania, jego miejsce, datę i godzinę. W przypadku, gdy gość przyjeżdża na spotkanie autem i zaistnieje konieczność skorzystania z parkingu na terenie Ministerstwa– także numeru rejestracyjnego auta. Pracownik Ministerstwa Zdrowia, który przyjmuje gości lub odpowiada za organizację spotkania, jest zobowiązany przyprowadzić gości na miejsce spotkania, a po jego zakończeniu, odprowadzić do wyjścia.

Szczególna ostrożność w kontaktach z klientami zewnętrznymi przejawia się również w działalności innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia. Jest to np. Departament Matki i Dziecka, który odpowiada za zakup szczepionek do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych. Pracownik Departamentu Matki i Dziecka, który jest za to odpowiedzialny, uczestniczy w spotkaniach z przedstawicielami firm farmaceutycznych. Zgodę na zorganizowanie spotkania z udziałem przedstawicieli tych firm i pracowników Ministerstwa Zdrowia wydaje członek Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorujący Departament Polityki Lekowej i Farmacji. Wszelkie odpowiedzi na pytania producentów szczepionek, posłów, senatorów lub organizacji pozarządowych zainteresowanych zmianami w Programie Szczepień Ochronnych są konsultowane z Pediatrycznym Zespołem Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych lub innymi podmiotami – konsultantami krajowymi, Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Ponadto pracownicy Departamentu Matki i Dziecka są nie mogą przyjmować upominków od klientów zewnętrznych.

Departament Matki i Dziecka, organizując konferencje poświęcone zagadnieniom znajdującym się we właściwości Departamentu, nie zaprasza do współpracy firm, które wykorzystują lub mogłyby wykorzystywać środki publiczne przeznaczone na ochronę zdrowia. Departament wymaga również od podmiotów, z którymi współorganizuje konferencję, aby – podczas organizowania konferencji oraz w jej trakcie – unikały kontaktów z wyżej wymienionymi firmami.

Dodatkowo od 20 lutego 2013 r. obowiązuje Regulamin przyznawania patronatu honorowego Ministra Zdrowia oraz uczestnictwa Ministra Zdrowia w komitecie honorowym wydarzenia lub przedsięwzięcia. Organizator wydarzenia lub przedsięwzięcia musi wystąpić z wnioskiem
o przyznanie patronatu honorowego lub udział Ministra w komitecie honorowym, do którego jest dołączany program lub regulamin wydarzenia albo przedsięwzięcia oraz informacja o jego źródłach finansowania i sponsorach. Rejestr wniosków prowadzi Biuro Ministra. Dokonuje ono także oceny formalnej i wstępnej oceny merytorycznej wniosków. Biuro występuje o opinię na temat zasadności objęcia wydarzenia lub przedsięwzięcia patronatem honorowym lub uczestnictwa w komitecie honorowym do właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej Ministerstwa Zdrowia albo jednostki podległej lub nadzorowanej przez Ministra. Biuro Ministra każdorazowo zwraca się także o opinię
do Biura Prasy i Promocji. Po zakończeniu procedowania wniosku Biuro Ministra przedstawia Ministrowi wniosek wraz z opiniami oraz rekomendacją podpisaną przez Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia, co do zasadności objęcia wydarzenia lub przedsięwzięcia patronatem honorowym lub uczestnictwa w komitecie honorowym. Biuro Ministra rejestruje informacje o zgodzie Ministra
na udzielenie patronatu honorowego lub udział Ministra w komitecie honorowym w rejestrze, który Biuro Prasy i Promocji umieszcza na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Organizator wydarzenia lub przedsięwzięcia, który otrzymał patronat honorowy lub zgodę na udział Ministra
w komitecie honorowym jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z jego przebiegu w terminie
30 dni od jego zakończenia.

Kolejnym obszarem narażonym na występowanie korupcji, który wiąże się z kontaktami z klientami zewnętrznymi jest praca Wydziału Uznawania Kwalifikacji w Zawodach Medycznych Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pracownicy Wydziału mają częsty kontakt z klientami zewnętrznymi, głównie z cudzoziemcami, którzy ubiegają się o uznanie kwalifikacji zawodowych w Polsce uzyskanych za granicą oraz z cudzoziemcami, polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej, którzy odbywają kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe na kierunkach medycznych w Polsce, na podstawie decyzji i warunkach finansowych określonych przez Ministra Zdrowia.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry