Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Przeciwdziałanie korupcji

---

W działalności Ministerstwa Zdrowia można wyróżnić co najmniej kilka obszarów szczególnie narażonych na zjawiska o charakterze korupcyjnym. Są to m.in. aktywność legislacyjna, kontakty z klientami zewnętrznymi (w szczególności z przedstawicielami przemysłu farmaceutycznego przy okazji tworzenia list leków refundowanych), wybór realizatorów programów polityki zdrowotnej i świadczeniodawców udzielających świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych przez ministra zdrowia.

Zagrożenie, jakim jest korupcja, mają wyeliminować rozwiązania zawarte w powszechnie obowiązujących przepisach, zarządzeniu Nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Zdrowia wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej (poprzedzonym zarządzeniem nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Zdrowia wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, zmienionym zarządzeniem nr 6 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 6 maja 2006 r.), a także analizy projektów aktów normatywnych tworzone przez koordynatorów działań antykorupcyjnych pod kątem wykrycia możliwego ryzyka korupcyjnego oraz działania skierowane do pracowników Ministerstwa Zdrowia, które mają zwiększyć ich świadomość etyczną, wrażliwość antykorupcyjną i przyczynić się do umocnienia „kultury antykorupcyjnej” w urzędzie.

Korupcja jest zjawiskiem szkodliwym i nie budzi to żadnych wątpliwości. Procedury przyjęte w Ministerstwie Zdrowia i sposób realizacji powierzonych mu zadań mają zapewnić maksymalną uczciwość, skuteczność i transparentność prac.

Rozwiązania o charakterze antykorupcyjnym przyjęte w Ministerstwie Zdrowia są wieloaspektowe. To pozwala sądzić, że urząd zidentyfikował obszary działalności, które są najbardziej narażone na wystąpienie korupcji.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry