Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

11.01.2018

Specjalisty w Wydziale Skarg, Wniosków i Spraw Obywatelskich w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg

---

nr ogłoszenia: 20511                         poz. 1891                  

MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
specjalisty w Wydziale Skarg, Wniosków i Spraw Obywatelskich w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg

Liczba lub wymiar etatu: 1

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Codzienne przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków.
 • Obsługa infolinii w zakresie usług świadczonych dla Obywateli przez Ministerstwo Zdrowia.
 • Sporządzanie zawiadomień o sposobie załatwiania skarg i wniosków w oparciu o wkłady merytoryczne przekazane przez komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia.
 • Przyjmowanie innych pism i sygnałów obywatelskich wpływających do Wydziału.
 • Kierowanie korespondencji w ramach innych pism i sygnałów obywatelskich w celu ich załatwienia do właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia.
 • Kierowanie skarg, wniosków i innych pism w celu ich załatwienia zgodnie z kompetencjami do właściwych organów i instytucji.
 • Wspieranie prac Wydziału Kontroli, w szczególności w zakresie analizy przedkontrolnej skarg.
 • Koordynowanie spraw związanych z rozpatrywanymi w Departamencie petycjami w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195).

Warunki pracy:

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; urząd mieści się w budynku zabytkowym przy ulicy Miodowej 15; w każdy poniedziałek  tj. w ustalonym dniu przyjmowania obywateli po godzinach pracy urzędu praca wykonywana jest
w systemie zmianowym w godzinach: I zmiana od godz. 7.00 do godz. 15.00, II zmiana od godz. 9.00 do godz. 17.00; stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym na parterze
w części „B”, toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w części „B” i „C” na parterze; budynek częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda znajduje się
w budynku „B”;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterski prawnicze lub administracyjne,
 • znajomość przepisów z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji,
 • znajomość organizacji systemu ochrony zdrowia,
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej,
 • analityczne myślenie,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy.

 

wymagania dodatkowe:

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów,
 • umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie          o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl;Ministerstwo/Urząd/ Praca.

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 22.01.2018 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia,  Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Skarg, Wniosków i Spraw Obywatelskich
w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg – poz. 1891”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www.mz.gov.pl; Ministerstwo/ Urząd/ Praca.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty  z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:

– w Biurze Kadr – 22 63 49 521.

Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Minister  Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15. Dane będą przetwarzane w celach związanych
z zatrudnieniem. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry