Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

08.03.2018

Specjalista w Wydziale Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w Departamencie Polityki Zdrowotnej

---

 nr ogłoszenia:23656, poz. 1913

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

specjalisty w Wydziale Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w Departamencie Polityki Zdrowotnej

Liczba lub wymiar etatu:1

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współuczestniczenie w realizacji zadań związanych z opracowywaniem i realizacją Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych,
 • współuczestniczenie w przeprowadzaniu procedury konkursowej na wybór realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych,
 • współuczestniczenie w przygotowywaniu umów oraz aneksów do umów na realizację zadań programu, monitorowanie i rozliczanie umów zawartych w ramach Programu,
 • współpraca w opracowywaniu informacji i sprawozdań z realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na potrzeby Rady Ministrów, Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz Najwyższej Izby Kontroli,
 • opiniowanie aktów prawnych dotyczących realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych z zakresu onkologii,
 • realizacja zadań dotyczących współpracy z UE w zakresie onkologii m.in. wypracowywanie stanowiska prezentowanego na forum instytucji wspólnotowych oraz przygotowywanie wyjazdów zagranicznych pozostających w zakresie zadań Wydziału,
 • przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie kontroli w zakresie wykorzystania środków publicznych, przekazanych jednostkom zewnętrznym na realizację zadań w ramach ww. Programu,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków oraz przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie, a także petycji zgłaszanych przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne pisma w zakresie zadań wydziału.

 

Warunki pracy:

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 7 godzin dziennie; wymagana jest odporność na stres; urząd mieści się w budynku zabytkowym przy ulicy Miodowej 15; stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym na II piętrze w części „C”, toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w części „B” i „C” na parterze; budynek częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda znajduje się w budynku „B”;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym w mowie i piśmie,
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • znajomość uchwały Rady Ministrów nr 208 z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony zdrowia,
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość zasad funkcjonowania organizacji międzynarodowych,
 • rzetelność,
 • komunikacja.

wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze lub ekonomiczne, medyczne lub z zakresu zdrowia publicznego,
 • myślenie analityczne,
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • współpraca.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 19.03.2018 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia,  Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w Departamencie Polityki Zdrowotnej (poz. 1913)”

 

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty  z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:

 •  w Biurze Kadr – 22 63 49 521.

Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Minister  Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15. Dane będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry