Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

13.10.2017

Podreferendarz do spraw obsługi sekretarsko-biurowej w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia

---

nr ogłoszenia: 16608, poz. 1874

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko:

podreferendarz do spraw obsługi sekretarsko-biurowej w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia

Liczba lub wymiar etatu: 1„umowa na zastępstwo”

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji dotyczącej całego Departamentu, do podpisu Kierownictwa Departamentu,
 • ewidencjonowanie w systemie obiegu dokumentów pism wpływających i wychodzących do/z Departamentu,
 • monitorowanie stanu realizacji spraw prowadzonych przez pracowników Departamentu,
 • prowadzenie terminarza spotkań, narad oraz informowanie o terminach załatwiania spraw w Departamencie, zamawianie materiałów biurowych, organizowanie transportu – w zakresie całego Departamentu,
 • redagowanie krótkich pism na polecenie Kierownictwa Departamentu, dotyczące całego Departamentu,
 • przekazywanie pracownikom komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych Kierownictwa Departamentu, dotyczących całego Departamentu,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, wyjść służbowych i prywatnych, delegacji, urlopów wypoczynkowych pracowników Departamentu oraz przyjmowanie orzeczeń o niezdolności do pracy i przekazywanie ich do komórki właściwej do spraw kadr,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków przekazywanych do Departamentu.

 

Warunki pracy:

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca pod presją czasu;

urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40, pokój znajduje się na pierwszym piętrze; w budynku brak windy, brak drzwi odpowiedniej szerokości – przystosowanych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie na parter;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie: średnie,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość struktury organizacyjnej urzędu,
 • komunikacja,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy własnej i orientacja na osiąganie celów,
 • obsługa sprzętu biurowego, w tym obsługa komputera (Word, Excel).

wymagania dodatkowe:

 • współpraca,
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • przeszkolenie z zakresu obiegu dokumentów.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia  23.10.2017 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr,

ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „podreferendarz ds. obsługi sekretarsko-biurowej w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia – poz.1874 „umowa na zastępstwo”.

 

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej osoby podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Minister  Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15. Dane będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,6 do 1,65.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów: w Biurze Kadr – (22) 63-49-665.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: sprawdzenie znajomości języka angielskiego,

etap 4: rozmowa kwalifikacyjna.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry