Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

28.12.2017

Pielęgniarka oddziałowa Oddziału Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej oraz Intensywnej Opieki Kardiologicznej Dziecięcej

---

Dyrektor Szpitala Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9 ponownie ogłasza konkurs na stanowisko:

pielęgniarki oddziałowej Oddziału Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej oraz Intensywnej Opieki Kardiologicznej Dziecięcej.

 Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są u Specjalisty ds. Organizacyjnych (Pawilon B, Administracja, II piętro, pokój nr 2C9 tel. 32 373 37 43)

Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów, nie krótszy niż 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie BIP Ministerstwa Zdrowia pod adresem:

Dział Spraw Pracowniczych

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

ul. Marii Curie – Skłodowskiej 9

41-800 Zabrze

 Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej oraz Intensywnej Opieki Kardiologicznej Dziecięcej”.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 45 dni od upływu terminu składania ofert.

O terminie przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry