Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

26.07.2017

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

---

Minister Zdrowia ogłasza konkurs na stanowisko:

Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

siedziba: ul. I Armii Wojska Polskiego 8, 20-078 Lublin.

 

 1. Kandydatem przystępującym do konkursu na stanowisko Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie (RCKiK) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 • posiada wykształcenie wyższe;
 • posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Dyrektora RCKiK;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
 • nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne;
 • posiada obywatelstwo polskie;
 • korzysta z pełni praw publicznych.
 1. Oferty kandydatów powinny zawierać:
 • podanie o przyjęcie na stanowisko Dyrektora RCKiK;
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska Dyrektora RCKiK, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 3;
 • ewentualne inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe oraz potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia dającego rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Dyrektora RCKiK;
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 1. Dokumenty, o których mowa w pkt 2, w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (poświadczenie może być dokonane przez kandydata), należy składać w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, w Sekretariacie Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg, ul. Długa 38/40 w pok. 227 albo przesyłać (decyduje data stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego), w zamkniętych kopertach na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg

Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem:

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE” wraz z podaniem na kopercie imienia i nazwiska, adresu oraz telefonu kontaktowego kandydata.

Termin składania ofert upłynie w dniu 9 sierpnia 2017 r.

 1. Statut RCKiK, regulamin organizacyjny, sprawozdanie finansowe za lata 2015 i 2016 dostępne są na pisemny wniosek w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia,
  Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
 2. Oferty kandydatów, które nie będą zawierać dokumentów, o których mowa w pkt 2, nie podlegają uzupełnieniu. Brak w ofertach kandydatów któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w pkt 2, będzie skutkował, iż takie oferty nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.
 3. RCKiK nie zapewnia mieszkania służbowego.
 4. Rozpatrzenie zgłoszonych ofert nastąpi w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w terminie 60 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry