Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

---

Ministerstwo Zdrowia prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi na podstawie art. 151 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z przepisami wyżej wymienionych ustaw, organy administracji publicznej mogą wspierać realizację zadań publicznych lub powierzać ją jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

Zadania zlecane organizacjom pozarządowym

Współpraca Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi obejmuje zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Środki finansowe na ich realizację są planowane zgodnie z limitem określonym w ustawie budżetowej na dany rok. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych odbywa się w formie wspierania wykonania tych zadań.

Zadania publiczne zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym są wybierane na podstawie:

  • priorytetów zdrowotnych (wymienionych w rozporządzeniu w sprawie priorytetów zdrowotnych):
   • zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób naczyniowo-sercowych, nowotworów złośliwych i przewlekłych chorób układu oddechowego;
   • ograniczenia skutków urazów powstałych w wyniku wypadków, w szczególności poprzez skuteczną rehabilitację osób poszkodowanych;
   • zapobieganie, leczenie i rehabilitacja zaburzeń psychicznych;
   • zmniejszenie przedwczesnej zachorowalności i ograniczenie negatywnych skutków przewlekłych schorzeń układu kostno-stawowego;
   • zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom;
   • ograniczanie szkód zdowotnych spowodowanych spożywaniem alkoholu, używaniem substancji psychoaktywnych, paleniem tytoniu;
   • przeciwdziałanie występowaniu otyłości i cukrzycy;
   • ograniczanie skutków zdrowotnych spowodowanych czynnikami szkodliwymi w środowisku pracy i zamieszkania;
   • poprawa jakości i skuteczności opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i dzieckiem do 3 lat;
   • zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i zaburzeniom rozwoju fizycznego i psychospołecznego dzieci i młodzieży objętnych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnyh do ich ukończenia;
   • rozwój opieki długoterminowej, ze szczególnym uwzględnieniem kompensowania utraconej sprawności;
   • poprawa jakości i skuteczności opieki geriatrycznej nad pacjentem w wieku podeszłym;
  • zadań określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007 – 2015.

Czytaj więcej na temat programu w zakładce Narodowy Program Zdrowia.

Corocznie Ministerstwo Zdrowia przygotowuje dokument pn. „Zadania publiczne zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia”, który określa program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Po zatwierdzeniu przez Ministra Zdrowia dokumentu pn. „Zadania publiczne zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia” zostaje ogłoszony konkurs ofert, dotyczący dofinansowywania zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Procedurę konkursową przeprowadza się zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry