Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Złóż sprawozdanie z działalności fundacji

---

Jeśli prowadzisz fundację, musisz złożyć sprawozdanie merytoryczne z jej działalności. Składasz je każdego roku za rok ubiegły. Pamiętaj, że spełnisz obowiązek sprawozdawczy tylko wtedy, kiedy złożysz poprawne sprawozdanie.

Wyjątek: Nie musisz składać sprawozdania, jeśli Twoja fundacja:

 • ma status organizacji pożytku publicznego oraz
 • zamieściła na stronie internetowej Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie finansowe.

 

Jak załatwić sprawę

Sprawozdanie możesz złożyć:

 • pocztą na adres: Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa,
 • osobiście w Kancelarii Ministerstwa Zdrowia.

Uwaga: przekaż sprawozdanie w oryginale.

 

Kiedy złożyć sprawozdanie

Złóż sprawozdanie do końca roku kalendarzowego.

 

Gdzie złożyć albo wysłać sprawozdanie

Ministerstwo Zdrowia

Miodowa 15, 00-952 Warszawa

 

Co zrobić

 1. Wypełnij sprawozdanie i zamieść w nim wszystkie informacje wskazane w punkcie „Co przygotować”.
 2. Zadbaj o to, aby sprawozdanie było podpisane przez co najmniej dwóch członków zarządu (w sposób, który umożliwia ustalenie ich tożsamości) – jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.
 3. Złóż wniosek do Ministerstwa Zdrowia.
  1. Jeśli wniosek nie zawiera wszystkich informacji, zostaniesz wezwany do jego uzupełnienia.
  2. Jeśli – mimo wezwania – nie złożysz sprawozdania, Minister Zdrowia może wystąpić do sądu o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego.
 4. Jeśli sprawozdanie będzie prawidłowe, powiadomimy Cię, że Twoja fundacja spełniła obowiązek sprawozdawczy.

 

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

 

Co przygotować

Sprawozdanie, które składasz Ministrowi Zdrowia, nie jest sprawozdaniem finansowym. Umieść w nim poniższe elementy:

 • okres działalności, za który składasz sprawozdanie;
 • odnieś się do wszystkich poniższych punktów:
 1. dane rejestracyjne fundacji:
  1. nazwa,
  2. siedziba,
  3. adres,
  4. aktualny adres do korespondencji,
  5. adres poczty elektronicznej, jeżeli fundacja taki posiada,
  6. data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  7. numer KRS,
  8. statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON,
  9. dane członków zarządu fundacji (imię i nazwisko, pełniona funkcja),
  10. cele statutowe fundacji;
 2. zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych;
 3. opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych;
 4. odpisy uchwał zarządu fundacji;
 5. informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy);
 6. informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń;
 7. działalność gospodarcza:
  1. informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą,
  2. wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej,
  3. procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł;
 8. informacje o poniesionych kosztach na:
  1. realizację celów statutowych,
  2. administrację,
  3. działalność gospodarczą,
  4. pozostałe koszty;
 9. dane o zatrudnieniu w fundacji:
  1. łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji,
  2. liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem na zajmowane stanowiska,
  3. liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej;
 10. dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji:
  1. wynagrodzenia,
  2. nagrody,
  3. premie,
  4. inne świadczenia,
  5. wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej;
 11. dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:
  1. wypłaconego łącznie członkom zarządu i innym organom fundacji, z podziałem na: wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,
  2. wypłaconego osobom, które kierują działalnością gospodarczą, z podziałem na: wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia;
 12. dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia;
 13. dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości:
  1. ze wskazaniem pożyczkobiorców,
  2. ze wskazaniem warunków przyznania pożyczek,
  3. podanie podstawy statutowej udzielonych pożyczek;
 14. dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku;
 15. dane o nabytych obligacjach;
 16. dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek;
 17. dane o nabytych nieruchomościach:
  1. wysokości kwot wydatkowanych na nabycie nieruchomości,
  2. przeznaczenie nabytych nieruchomości;
 18. dane o nabytych pozostałych środkach trwałych;
 19. dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych;
 20. dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych;
 21. dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz wynik finansowy tej działalności;
 22. informacja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych;
 23. informacja o składanych deklaracjach podatkowych.
 • Poinformuj, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola. Jeśli tak, to opisz jej wyniki.
 • Wskaż, jeśli nie miało miejsca zdarzenie wymienione w którymś z powyższych punktów.

 

Warto wiedzieć

Składając sprawozdanie, pamiętaj:

 • o ochronie danych osobowych. Fundacje mogą prowadzić zbiory danych osobowych. Szczególnie te, które mają status organizacji pożytku publicznego. Zbiory te podlegają obowiązkowi zgłoszenia do rejestracji, np.:
  1. zbiory danych dotyczące osób, którym fundacje udzielają pomocy lub wsparcia,
  2. zbiory danych dotyczące darczyńców.

Administrator danych Twojej fundacji ma obowiązek zgłosić zbiór danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Niewykonanie tego obowiązku stanowi czyn zabroniony;

 • że na fundacjach ciążą obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

Kontakt

Jeśli masz pytania, zadzwoń pod numer telefonu:

(22) 53 00 125

Wieloosobowe Stanowisko Pracy do Spraw Fundacji w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg

 

Podstawa prawna

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry