Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Informacja w sprawie sprawozdań z działalności fundacji

---

Wymogi dotyczące składanego przez fundację sprawozdania z działalności zostały określone w przepisach rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1291).
Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, sprawozdanie z działalności fundacji obejmuje okres jednego roku kalendarzowego. Składa się je każdego roku z działalności za rok ubiegły. Ostateczny termin złożenia ww. sprawozdania upływa więc z końcem danego roku kalendarzowego. Nadesłane sprawozdanie, poza wskazaniem okresu działalności fundacji za który jest składane, powinno zawierać następujące elementy:
1. dane rejestracyjne fundacji:

 1. nazwa fundacji,
 2. siedziba fundacji,
 3. adres fundacji,
 4. aktualny adres do korespondencji,
 5. adres poczty elektronicznej, jeżeli fundacja taki posiada,
 6. data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 7. numer KRS,
 8. statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON,
 9. dane członków zarządu fundacji (imię i nazwisko, pełniona funkcja),
 10. określenie celów statutowych fundacji;

2. zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych;
3. opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych;
4. odpisy uchwał zarządu fundacji;
5. informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy);
6. informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń;
7. działalność gospodarcza:

 1. informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą,
 2. wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej,
 3. procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł;

8. informacje o poniesionych kosztach na:

 1. realizację celów statutowych,
 2. administrację,
 3. działalność gospodarczą,
 4. pozostałe koszty;

9. dane o zatrudnieniu w fundacji:

 1. łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji,
 2. liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem na zajmowane stanowiska,
 3. liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej;

10. dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji:

 1. wynagrodzenia,
 2. nagrody,
 3. premie,
 4. inne świadczenia,
 5. wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej;

11. dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:

 1. wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,
 2. wypłaconego osobom kierującym działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia;

12. dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia;
13. dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości:

 1. ze wskazaniem pożyczkobiorców,
 2. ze wskazaniem warunków przyznania pożyczek,
 3. podanie podstawy statutowej udzielonych pożyczek;

14. dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku;
15. dane o nabytych obligacjach;
16. dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek;
17. dane o nabytych nieruchomościach:

 1. wysokości kwot wydatkowanych na nabycie nieruchomości,
 2. przeznaczenie nabytych nieruchomości;

18. dane o nabytych pozostałych środkach trwałych;
19. dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych;
20. dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych;
21. dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz wynik finansowy tej działalności;
22. informacja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych;
23. informacja o składanych deklaracjach podatkowych.
Ponadto w sprawozdaniu należy zamieścić informację, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola, a jeśli była – to jej wyniki.
Sprawozdanie winno zostać przekazane w oryginale oraz podpisane przez co najmniej dwóch członków zarządu fundacji (w sposób umożliwiający ich identyfikację), jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

Dodatkowe informacje:

Sprawozdania z działalności fundacji można złożyć w Kancelarii Ministerstwa Zdrowia, ul. Miodowa 15,
00-952 Warszawa lub przesłać drogą pocztową na ww. adres.
Należy pamiętać, iż sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji, o którym mowa powyżej, nie jest tożsame ze sprawozdaniem finansowym, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.).
Do momentu ustania bytu prawnego fundacji, tj. do momentu wykreślenia fundacji z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego fundacja zobligowana jest do realizowania obowiązku sprawozdawczego, niezależnie czy w danym roku sprawozdawczym faktycznie prowadziła działalność, czy też nie. W prawidłowo sporządzonym sprawozdaniu należy odnieść się do każdego punktu wskazanego w ww. rozporządzeniu, a jeżeli dane zdarzenie nie miało miejsca, należy odnieść się do wskazanego zagadnienia, np. poprzez adnotację „nie miało miejsca”, czy też „nie występowało”. W sprawozdaniu nie należy również używać terminów wieloznacznych mogących budzić wątpliwości interpretacyjne.
Od dnia 9 listopada 2015 r., zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 40), fundacje posiadające status organizacji pożytku publicznego, które zamieściły na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i poz. 395), nie mają obowiązku składania corocznie właściwemu ministrowi sprawozdania ze swojej działalności.
Ponadto zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.), administrator danych jest zobowiązany zgłosić zbiór danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 43 ust. 1 i 1a ww. ustawy. Należy bowiem zauważyć, iż w związku z wykonywaniem przez fundacje ich zadań statutowych, podmioty te mogą prowadzić zbiory danych osobowych podlegające obowiązkowi zgłoszenia do rejestracji, np. zbiory danych dotyczące osób, którym fundacje udzielają pomocy lub wsparcia, czy też zbiory danych dotyczące darczyńców fundacji. Tego typu zbiory prowadzą w szczególności fundacje mające status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu art. 20 ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Fundacje te z zasady prowadzą działalność, dla realizacji której niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych dotyczących osób, którym udzielana jest pomoc lub wsparcie przez te podmioty. Niewykonanie zaś obowiązku zgłoszenia do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbioru danych osobowych, zgodnie z art. 53 ustawy o ochronie danych osobowych stanowi czyn zabroniony.
Ponadto nadmienić należy, iż na fundacjach ciążą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r. poz. 299 i poz. 615).

Bezpośredni kontakt w sprawie fundacji

Wieloosobowe Stanowisko Pracy do Spraw Fundacji
Telefon: (22) 53 00 125


Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z 2001 r. nr 50, poz. 529 oraz Dz.U. z 2011 r. nr 217, poz. 1291).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach  (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry