Informacja w sprawie sprawozdań z działalności fundacji

---

Dane, które muszą znaleźć się w sprawozdaniu

Sprawozdanie z działalności fundacji obejmuje okres jednego roku kalendarzowego. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji nadesłane sprawozdanie, poza wskazaniem okresu działalności fundacji, za który jest składane, powinno zawierać następujące elementy:

 • dane rejestracyjne fundacji:
  1.  nazwa fundacji,
  2.  siedziba fundacji,
  3.  adres fundacji,
  4.  aktualny adres do korespondencji,
  5.  adres poczty elektronicznej, jeżeli fundacja taki posiada,
  6.  data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  7.  numer KRS,
  8.  statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON,
  9.  dane członków zarządu fundacji (imię i nazwisko, pełniona funkcja),
  10.  określenie celów statutowych fundacji; 
 • zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych;
 • opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych;
 • odpisy uchwał zarządu fundacji;
 • informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy);
 • informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń;
 • działalność gospodarcza:
  1.  informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą,
  2.  wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej,
  3.  procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł.
 •  informacje o poniesionych kosztach na:
  1.  realizację celów statutowych,
  2.  administrację,
  3.  działalność gospodarczą,
  4.  pozostałe koszty;
 • dane o zatrudnieniu w fundacji:
  1.  łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji,
  2.  liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem na zajmowane stanowiska,
  3.  liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej;
 • dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji:
  1.  wynagrodzenia,
  2.  nagrody,
  3.  premie,
  4.  inne świadczenia,
  5.  wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej;
 • dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:
  1.  wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,
  2.  wypłaconego osobom kierującym działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia;
 • dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia;
 • dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości:
  1.  ze wskazaniem pożyczkobiorców,
  2.  ze wskazaniem warunków przyznania pożyczek,
  3.  podanie podstawy statutowej udzielonych pożyczek;
 • dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku;
 • dane o nabytych obligacjach;
 • dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek;
 • dane o nabytych nieruchomościach:
  1.  wysokości kwot wydatkowanych na nabycie nieruchomości,
  2.  przeznaczenie nabytych nieruchomości;
 • dane o nabytych pozostałych środkach trwałych;
 • dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych;
 • dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych;
 • dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz wynik finansowy tej działalności;
 • informacja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych;
 • informacja o składanych deklaracjach podatkowych.

Ponadto w sprawozdaniu należy zamieścić informację, czy w okresie sprawozdawczym w fundacji była przeprowadzona kontrola, a jeśli tak – to jej wyniki.

Zgłoszenie zbioru danych osobowych do GIODO

W związku z wykonywaniem przez fundacje ich zadań statutowych, podmioty te mogą prowadzić zbiory danych osobowych podlegające obowiązkowi zgłoszenia do rejestracji, np. zbiory danych dotyczące osób, którym fundacje udzielają pomocy, czy też zbiory danych dotyczące darczyńców fundacji. Tego typu zbiory prowadzą w szczególności fundacje mające status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu art. 20 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Z zasady fundacje te prowadzą działalność wymagającą przetwarzania danych osobowych tych osób, którym udzielają wsparcia.

Zgodnie z art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych – administrator danych jest zobowiązany zgłosić Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbiór danych osobowych do rejestracji, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 43 ust. 1 ww. ustawy.

Niezgłoszenie do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbioru danych osobowych – zgodnie z art. 53 ustawy o ochronie danych osobowych – jest zabronione.

Niezależnie od obowiązku wynikającego z art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach, fundacje posiadające status organizacji pożytku publicznego – zgodnie z art. 23 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – są zobowiązane do złożenia do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego zarówno sprawozdania merytorycznego, jak i finansowego.

Złożenie sprawozdania

Sprawozdanie składa się każdego roku z działalności za rok ubiegły. Ostateczny termin złożenia sprawozdania upływa z końcem danego roku kalendarzowego. Sprawozdanie powinno zostać przekazane w oryginale oraz podpisane przez co najmniej dwóch członków zarządu fundacji (w sposób umożliwiający ich identyfikację), jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

Dodatkowe informacje

Należy zaznaczyć, że na fundacjach ciążą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.).

Bezpośredni kontakt w sprawie fundacji

Telefon: (22) 53 00 125

pliki

Zgłoś uwagę do artykułu
Wyślij

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

In vitro

Informacje o Programie - Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 - 2016

---
czytaj więcej In vitro