Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Podsekretarz Stanu
Katarzyna Głowala ---

Wykonuje w imieniu ministra zdrowia obowiązki i uprawnienia z zakresu finansów publicznych oraz sprawuje nadzór nad gospodarką finansową i nad realizacją budżetu państwa w części 46 – Zdrowie.

Zapewnia funkcjonowanie skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, opracowuje plan działalności na kolejny rok, sporządza sprawozdania z wykonania planu działalności i składa oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok. Uczestniczy w posiedzeniach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych jej zadań.

Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

 1. Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,
 2. Departament Polityki Zdrowotnej,
 3. Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Audytu Wewnętrznego;

Nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

 1. Banku Tkanek Oka w Warszawie,
 2. Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
 3. Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,
 4. Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
 5. Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,
 6. Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,
 7. Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,
 8. Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
 9. Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie,
 10. regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
 11. Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
 12. Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie;


numer pokoju: 125
telefon: (22) 634 92 30
fax: (22) 634 95 40


powrót do góry