Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Minister Zdrowia
Konstanty Radziwiłł ---

Minister zdrowia uczestniczy w ustalaniu polityki państwa w zakresie ochrony zdrowia. Odpowiada za jej treść i realizację poprzez kierowanie działem administracji rządowej – zdrowie oraz wypełnianie zadań wyznaczonych mu przez prezesa Rady Ministrów. Minister zdrowia jest dysponentem części 46 budżetu państwa.

Inicjuje, opracowuje i realizuje politykę rządu w zakresie ochrony zdrowia między innymi poprzez przygotowywanie projektów aktów normatywnych, współpracę z innymi członkami Rady Ministrów, nadzorowanie działalności terenowych organów administracji rządowej i współdziałanie z samorządami zawodów medycznych, organizacjami społecznymi i przedstawicielami środowisk zawodowych i twórczych.

Prowadzi politykę ustaloną przez Radę Ministrów i koordynuje jej realizację za pośrednictwem organów, urzędów i jednostek organizacyjnych, które mu podlegają lub są przez niego nadzorowane.

Minister zdrowia wykonuje swoje zadania przy pomocy sekretarza stanu, podsekretarzy stanu, Gabinetu Politycznego Ministra oraz dyrektora generalnego Ministerstwa Zdrowia. Bezpośrednio inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

  1. Gabinet Polityczny Ministra,
  2. Biuro Ministra,
  3. Biuro Prasy i Promocji,
  4. Departament Prawny
  5. Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.

Sprawuje też nadzór nad Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Inspektorem do spraw Substancji Chemicznych, Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Minister jest członkiem Rady Dialogu Społecznego.

Nadzoruje działalność Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia w Warszawie.

Przy ministrze zdrowia działają organy opiniodawczo-doradcze:

  1. Kierownictwo Ministerstwa, w skład którego wchodzą stali członkowie: Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu, Główny Inspektor Sanitarny, Główny Inspektor Farmaceutyczny, Inspektor do spraw Substancji Chemicznych, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Szef Gabinetu Politycznego Ministra i Dyrektor Generalny;
  2. Kolegium Ministra, w skład którego wchodzą członkowie kierownictwa oraz dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa, rzecznik prasowy i doradcy Ministra;
  3. komitet audytu

W posiedzeniach Kierownictwa i Kolegium mogą uczestniczyć także inne niż wymienione powyżej osoby, zaproszone przez ministra.

Urodził się 9 stycznia 1958 roku we Wrocławiu.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Jest specjalistą medycyny rodzinnej i ogólnej. Ukończył Podyplomowe Studium Ekonomiki Zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim (2000 r.) i Podyplomowe Studium Bioetyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2002 r.). W 2011 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w Wojskowym Instytucie Medycznym.

Od ukończenia studiów pracował jako lekarz pierwszego kontaktu, od wielu lat we własnej przychodni, którą także zarządzał (do 2015 r.). W latach 2005 – 2015 był asystentem, a później wykładowcą w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2007 r. jest ekspertem Europejskiego Biura WHO ds. certyfikacji i regulacji zawodów medycznych, a od 2010 do 2015 pełnił tę funkcję w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Od 1993 r. był aktywnym działaczem samorządu lekarskiego, gdzie zajmował się przede wszystkim organizacją służby zdrowia, etyką lekarską, kształceniem podyplomowym lekarzy i prawem dotyczącym ochrony zdrowia. Pełnił wiele funkcji w warszawskiej Okręgowej Izbie Lekarskiej i Naczelnej Izbie Lekarskiej. W latach 2001 – 2010 był prezesem NRL. Jako przedstawiciel polskiego samorządu lekarskiego współpracował z licznymi międzynarodowymi organizacjami lekarskimi. W latach 2010 – 2012 był prezydentem Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich. Jest członkiem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

W 2004 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2009 r. – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Od 2015 r. jest senatorem Rzeczypospolitej Polskiej. 16 listopada 2015 r. prezydent Andrzej Duda powołał go na stanowisko ministra zdrowia.

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
Numer pokoju: 162
Telefon: (22) 634 96 00
Fax:
(22) 634 92 13 (w godz. 8:00 – 16:00)
(22) 831 12 12 (po godz. 16:00)

Objęcie patronatem honorowym przez ministra zdrowia lub udział ministra w komitecie honorowym to wyróżnienia honorowe podkreślające szczególny charakter imprez lub wydarzeń o dużym znaczeniu dla promocji zdrowia oraz rozwoju ochrony zdrowia w Polsce.

Patronat honorowy ministra lub jego uczestnictwo w komitecie honorowym mogą być przyznane wydarzeniom lub przedsięwzięciom, które mają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe,ogólnopolskie, ponadregionalne, a także tym, które wpisują się w tematykę zadań realizowanych przez resort zdrowia, a ich realizacja służy promocji zdrowia.

czytaj więcej

powrót do góry