Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Prawidłowe wystawienie recepty lekarskiej

---

Prawidłowo wystawiona recepta lekarska na produkt refundowany powinna zawierać dane pacjenta, dane osoby uprawnionej albo świadczeniodawcy, numer oddziału NFZ, niezbędne dane dotyczące leku i jego poziom refundacji, datę wystawienia, datę realizacji (jeżeli jej nie określono – znak X). Recepta powinna także być odręcznie podpisana przez osobę wystawiającą i opatrzona jej pieczątką (imię i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu lekarza).

Pamiętaj! Każda zmiana treści na recepcie musi zostać potwierdzona odręcznym podpisem i pieczątką osoby, która wystawiła receptę i naniosła na nią zmiany.

Dane pacjenta, które powinny być umieszczone na recepcie

 • imię i nazwisko;
 • miejsce zamieszkania;
 • wiek – w przypadku osób do 18 roku życia;
 • PESEL, a w przypadku dziecka do pierwszego roku życia, które nie posiada numeru PESEL lub nie można ustalić tego numeru, na recepcie podaje się PESEL opiekuna dziecka z odpowiednią adnotacją i podpisem osoby wystawiającej receptę;
 • kod dodatkowych uprawnień pacjenta, jeżeli mu przysługują (jeśli takich uprawnień nie ma – stawiany jest znak „X”);
 • numer oddziału NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta, znak „X” – w przypadku pacjentów, którzy nie mają dokumentu potwierdzającego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej lub pacjentów, którzy nie są uprawnionymi do tych świadczeń albo symbol państwa, w którym znajduje się instytucja właściwa dla osoby korzystającej ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji.

Uprawnienia farmaceuty w przypadku, gdy na recepcie nie wpisano (albo wpisano w sposób nieczytelny lub nieprawidłowy) następujące dane:

 • kod uprawnień dodatkowych – farmaceuta może go określić na podstawie odpowiednich dokumentów przedstawionych przez pacjenta;
 • postać leku – farmaceuta może ją określić na podstawie posiadanej wiedzy;
 • ilość leku – farmaceuta przyjmuje, że jest to jedno najmniejsze opakowanie określone w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, a w przypadku produktów niepodlegających refundacji – jedno najmniejsze opakowanie dopuszczone do obrotu w Polsce. Jeżeli na recepcie określono sposób dawkowania i czas stosowania, farmaceuta przyjmuje obliczoną na tej podstawie ilość, jako ilość przepisaną przez osobę wystawiającą receptę;
 • dawka leku – farmaceuta wydaje pacjentowi najmniejszą dawkę dopuszczoną do obrotu;
 • sposób dawkowania – farmaceuta wydaje maksymalnie dwa najmniejsze opakowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego określonego w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, a w przypadku leków i wyrobów medycznych, które nie podlegają refundacji – dwa najmniejsze opakowania dopuszczone do obrotu na terytorium Polski;
 • data realizacji – farmaceuta przyjmuje, że wpisano znak X;
 • odpłatność:
  • gdy produkt występuje w jednej odpłatności i nie wpisano oznaczenia „X” albo „100%” – farmaceuta wydaje lek za odpłatnością określoną w wykazie leków refundowanych;
  • gdy produkt występuje w więcej niż jednej odpłatności w wykazie refundowanych leków i nie wpisano oznaczenia „X” albo „100%” – wydaje produkt za najwyższą odpłatnością dla tego leku;
  • gdy recepta zawiera kod uprawnienia dodatkowego pacjenta – farmaceuta wydaje produkt za odpłatnością wynikającą z tego uprawnienia.

Czytaj więcej o dodatkowych uprawnieniach.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry