Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Recepta transgraniczna i odpłatność leków

---

Recepta transgraniczna

 • Dzięki niej możesz otrzymać lek na terenie Unii Europejskiej na podstawie recepty wystawionej w innym państwie członkowskim niż państwo jej realizacji.
 • Wystawia ją lekarz, jeśli chcesz zrealizować receptę w innym (niż Polska) państwie członkowskim UE.
 • Możesz ją zrealizować tylko za pełną odpłatnością – niezależnie od uprawnień przysługujących Ci w Polsce.

Aby wprowadzić jednolity system umożliwiający właściwe rozpoznanie recepty transgranicznej na terenie wszystkich państw Unii, Komisja Europejska określiła dla nich minimalne wymagania.

 

Jakie dane muszą się znaleźć na recepcie transgranicznej

 • imię lub imiona i nazwisko pacjenta
 • data urodzenia pacjenta
 • imię lub imiona i nazwisko osoby, która wystawia receptę
 • kwalifikacje zawodowe osoby, która wystawia receptę (tytuł zawodowy)
 • dane do bezpośredniego kontaktu z osobą, która wystawia receptę (adres e-mail, numer telefonu lub faksu wraz z prefiksem międzynarodowym)
 • adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu – jeżeli nadano), a w przypadku lekarzy wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania – adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej oraz oznaczenie „Polska” albo skrót „PL”
 • nazwa powszechnie stosowana (międzynarodowa) lub nazwa handlowa, jeżeli: przepisany produkt jest biologicznym produktem leczniczym lub osoba, która wystawia receptę, uważa, że jest ona niezbędna ze względów medycznych; w takim przypadku na recepcie zwięźle podaje powody użycia nazwy handlowej
 • postać
 • dawkę (moc)
 • ilość
 • sposób dawkowania
 • datę wystawienia recepty
 • własnoręczny podpis osoby, która wystawia receptę (na awersie recepty)

Na recepcie transgranicznej nie można przepisać leku o kategorii dostępności „Rpw”, czyli takiego, który zawiera środki odurzające lub substancje psychotropowe.

 

Odpłatność za receptę transgraniczną

Jeżeli nie zrealizowałeś recepty transgranicznej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, możesz ją zrealizować w Polsce za pełną odpłatnością. Natomiast jeśli została wystawiona zgodnie z przepisami uprawniającymi do jej realizacji i refundacji przez NFZ, możesz ją zrealizować w Polsce z uwzględnieniem odpłatności określonych w ustawie o refundacji.

Czytaj więcej na temat recepty lekarskiej na leki refundowane.

 

WAŻNE!

Jeżeli kupisz za granicą lek, który jest w Polsce refundowany jedynie w ramach programu lekowego, nie uzyskasz zwrotu kosztów, ponieważ sam zakup leku nie jest świadczeniem gwarantowanym. Świadczenie gwarantowane udzielane pacjentowi w ramach programu lekowego obejmuje łącznie:

 • przeprowadzenie badań kwalifikujących do programu,
 • podanie leku,
 • opiekę nad pacjentem bezpośrednio związaną z podaniem leku,
 • stałe monitorowanie postępów leczenia.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry