Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Leczenie szpitalne

---

Świadczenie szpitalne to wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne. Polegają na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Świadczenia szpitalne to także takie, których udziela się w czasie nieprzekraczającym 24 godzin.

Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego obejmują:

 • świadczenia gwarantowane, których wykaz znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w podziale na świadczenia identyfikowane procedurami medycznymi (część I) i rozpoznaniami (część II);
 • badania diagnostyczne oraz leki lub wyroby medyczne niezbędne do wykonania świadczeń gwarantowanych;
 • świadczenia w chemioterapii.

Tryby udzielania świadczeń:

 • hospitalizacja;
 • hospitalizacja planowa;
 • leczenie jednego dnia.

Świadczeniodawca, który udziela świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, ma obowiązek zapewnić całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską lub położnych we wszystkie dni tygodnia.

Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem innych metod diagnostyczno-terapeutycznych niż te, które są stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.

Zabiegi chirurgii plastycznej lub zabiegi kosmetyczne są świadczeniami gwarantowanymi tylko wtedy, gdy są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem ich leczenia.

Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego:

 • Ogólne:
  • dla świadczeń udzielanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej (§ 4 ust. 1–4),
  • dla świadczeń udzielanych w trybie leczenia jednego dnia (§ 4 ust. 5).
 • Szczegółowe:
  • dla świadczeniodawców przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej (części I załącznika nr 3),
  • dla świadczeniodawców przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie leczenia jednego dnia (części II załącznika nr 3).
 • Dodatkowe dla następujących świadczeń:
  • implantacja, założenie, umiejscowienie lub przemieszczenie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora mózgu,
  • leczenie udaru mózgu na oddziale udarowym,
  • leczenie wysiękowej postaci AMD werteporfiną z zastosowaniem terapii fotodynamicznej,
  • przeszczepienie rogówki,
  • zabiegi związane z leczeniem zaćmy i jaskry,
  • leczenie zaburzeń słuchu za pomocą wszczepialnych protez słuchu,
  • leczenie inwazyjne ostrych zespołów wieńcowych (OZW), przezskórne zabiegi w zakresie serca, inwazyjna diagnostyka kardiologiczna, przezskórne zamknięcie uszka lewego przedsionka w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków,
  • implantacja lub wymiana hydraulicznego zwieracza cewki moczowej,
  • zabiegi z zakresu chirurgii noworodka i niemowlęcia,
  • endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty,
  • zabiegi endowaskularne w chorobach naczyń mózgowych,
  • zabiegi endowaskularne – naczynia obwodowe,
  • przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do tętnicy szyjnej z neuroprotekcją, przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do pnia ramienno-głowowego z neuroprotekcją,
  • leczenie zatruć średnich na oddziale chorób wewnętrznych lub pediatrycznym,
  • immunoablacja w leczeniu aplazji szpiku,
  • dializa wątrobowa,
  • oksygenacja hiperbaryczna,
  • teleradioterapia standardowa i paliatywna oraz radykalna 2D i 3D,
  • teleradioterapia niekoplanarna, bramkowana i z modulacją intensywności dawki,
  • teleradioterapia stereotaktyczna promieniami gamma z wielu mikroźródeł (OMSCMR),
  • brachyterapia z planowaniem standardowym,
  • brachyterapia z planowaniem 3D,
  • brachyterapia guza wewnątrzgałkowego,
  • oparzenia albo odmrożenia ekstremalne i ciężkie,
  • leczenie ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciała,
  • wszczepienie pompy baklofenowej w leczeniu spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne,
  • oparzenia albo odmrożenia ekstremalne i ciężkie u dzieci,
  • terapia protonowa nowotworów oka,
  • leczenie niewydolności oddychania u dorosłych przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) w zaostrzeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i innych przewlekłych niezakaźnych chorobach płuc,
  • wszczepienie, przemieszczenie lub wymiana stymulatora nerwu błędnego,
  • zewnętrzna i wewnątrznaczyniowa hipotermia lecznicza, hipotermia w leczeniu encefalopatii noworodków
   • endoprotezoplastyka stawu biodrowego lub kolanowego,
   • obrazowo monitorowana stereotaktyczna i cybernetyczna mikroradioterapia (OMSCMRT),
   • brachyterapia śródtkankowa 3D konformalna w czasie rzeczywistym z monitoringiem USG/RM ze wszczepieniem stałych źródeł izotopowych.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry