Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

---

Ambulatoryjna opieka zdrowotna polega na udzielaniu przez świadczeniodawców świadczeń opieki zdrowotnej osobom, które nie wymagają leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych. Świadczenia gwarantowane w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej są udzielane w poradniach specjalistycznych w przypadkach wynikających ze stanu zdrowia (także w domu chorego) przez lekarza posiadającego odpowiednie kwalifikacje albo przez inną osobę, która ma uprawnienia do udzielania świadczeń specjalistycznych.

Świadczenia gwarantowane obejmują czynności diagnostyczno-lecznicze (w tym badanie pobranego materiału biologicznego) w zakresie niezbędnym do udzielenia świadczenia zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

Wykaz świadczeń gwarantowanych oraz warunki ich realizacji w przypadku:

 • porad specjalistycznych
 • badań diagnostycznych
 • procedur zabiegowych ambulatoryjnych
 • świadczeń w chemioterapii
 • innych świadczeń ambulatoryjnych:
  • dializa otrzewnowa,
  • hemodializa,
  • tlenoterapia w warunkach domowych,
  • żywienie pozajelitowe w warunkach domowych: całkowite żywienie pozajelitowe,
  • żywienie dojelitowe w warunkach domowych: żywienie dojelitowe,
  • wykonanie zatyczki do protezy gałki ocznej,
  • powiększenie indywidualnej protezy gałki ocznej,
  • naprawa i renowacja protezy twarzy,
  • wykonanie i zaopatrzenie w protezę twarzy,
  • wykonanie i zaopatrzenie w protezę nosa,
  • wykonanie i zaopatrzenie w protezę małżowiny usznej,
  • wykonanie i zaopatrzenie w protezę gałki ocznej, wargi i nosa,
  • leczenie insuliną z zastosowaniem pompy insulinowej: założenie pompy insulinowej,
  • oksygenacja hiperbaryczna,
  • terapia izotopowa,
  • teleradioterapia radykalna, paliatywna i w leczeniu chorób skóry,
  • teleradioterapia konformalna z monitoringiem TK, bramkowana, z modulacją intensywności dawki, elektronami, fotonami,
  • brachyterapia standardowa,
  • brachyterapia z planowaniem 3D,
  • domowa antybiotykoterapia dożylna w leczeniu zaostrzeń choroby oskrzelowo-płucnej u pacjentów z mukowiscydozą. Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie.

Świadczeniodawca zapewnia pacjentowi nieodpłatnie w zakresie koniecznym do udzielania świadczeń gwarantowanych:

 • badania diagnostyczne;
 • leki i wyroby medyczne.

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:

  • ginekologa i położnika;
  • dentysty;
  • wenerologa;
  • onkologa;
  • psychiatry;
  • dla osób chorych na gruźlicę;
  • dla osób zakażonych wirusem HIV;
  • dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów;
  • dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
  • dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego;
  • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
  • dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
  • dla osób, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który leczy pacjenta w poradni specjalistycznej, jest zobowiązany do pisemnego informowania lekarza rodzinnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, ich dawkowaniu i czasie stosowania oraz o wyznaczonych wizytach kontrolnych. Lekarz specjalista wystawia pacjentowi zaświadczenie z rozpoznaniem choroby i zalecaną farmakoterapią, na podstawie którego lekarz POZ może wystawiać recepty przez okres w nim wskazany.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry