Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

17.04.2014

Projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 maja 2014 r.

---

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia zawiera listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która wejdzie w życie 1 maja 2014 r.

W porównaniu do XIV obwieszczenia obowiązującego od 1 marca 2014 r. projekt XV obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany:

W ZAKRESIE LISTY APTECZNEJ

 1. Ogółem do obwieszczenia dodanych zostanie 117 nowych produktów, w tym:
  1. lek zawierający indakaterol (2 kody EAN) refundowany we wskazaniu przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów powyżej 18 roku życia. Objęcie tego leku refundacją zwiększy zakres dostępnych leków beta-2-mimetycznych dla pacjentów z POChP;
  2. lek zawierający lakozamid (5 kodów EAN) refundowany we wskazaniu terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej. Objęcie tego leku refundacją zwiększy zakres dostępnych opcji terapeutycznych w III linii leczenia padaczki;
  3. lek złożony zawierającydwie substancje o działaniu przeciwbólowym tramadol i paracetamol (2 kody EAN). Lek będzie refundowany we wskazaniu nowotwory złośliwe (poziom odpłatności – bezpłatnie) oraz w objawowym leczeniu bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu (poziom odpłatności – 30%);
  4. lek zawierający posakonazol (1 kod EAN) refundowany we wskazaniu zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu szpiku (HSCT), którzy otrzymują duże dawki leków immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych.
 2. Dla 2 substancji czynnych (4 kody EAN) zostaną rozszerzone dotychczasowe wskazania objęte refundacją:
  1. riwaroksaban (3 kody EAN) refundowany będzie we wskazaniu leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zatorowości żył głębokich i zatorowości płucnej. Objęcie tego leku refundacją zwiększy zakres dostępnych opcji terapeutycznych dla pacjentów z zatorowością płucną i zakrzepicą żył głębokich;
  2. kwas zoledronowy (1 kod EAN) będzie refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji. Dotychczas kwas zoledronowy był objęty refundacją we wskazaniu: prewencja powikłań kostnych u pacjentów z zaawansowanym hormonoopornym rakiem gruczołu krokowego z przerzutami do kości, zatem zmiana umożliwi refundację leku m.in. w zapobieganiu powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości – bez precyzowania rodzaju nowotworu.
   Pozostałe produkty umieszczone w części aptecznej wykazu refundacyjnego są odpowiednikami dotychczas refundowanych.
 3. Na skutek wpłynięcia wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub ze względu na upłynięcie z dniem 1 maja 2014 r. terminu obowiązywania tych decyzji, w XV obwieszczeniu nie znajdzie się 46 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.
 4. Na skutek upłynięcia z dniem 1 maja 2014 r. terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych w XV obwieszczeniu zostanie ograniczony tylko do jednego wskazania zakres wskazań refundacyjnych dla 2 produktów:
  • lamotrigina – 1 produkt (pozostaje refundowany we wskazaniu padaczka oporna na leczenie);
  • kwetiapina – 1 produkt (pozostaje refundowany we wskazaniu schizofrenia).
 5. Dla 167 produktów zawierających 47 substancji czynnych lub rodzajów środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu: – od 64,80 zł do 2 gr.
 6. Dla 16 produktów zawierających 8 substancji czynnych lub rodzajów wyrobów medycznych wprowadzono podwyżki urzędowych cen zbytu: – od 38 gr do 12,20 zł.
 7. Zgodnie z projektem XV obwieszczenia w porównaniu do XIV obwieszczenia:
  1. dla 362 produktów (382 pozycji obwieszczenia) nastąpi spadek dopłaty pacjenta – od 43,09 zł do 1 gr;
  2. dla 375 produktów (383 pozycji obwieszczenia) nastąpi wzrost dopłaty pacjenta – od 1 gr do 86,56 zł;
  3. dla 712 produktów (739 pozycji obwieszczenia) nastąpi spadek cen detalicznych brutto – od 68,22 zł do 1 gr;
  4. dla 155 produktów (166 pozycji obwieszczenia) nastąpi wzrost cen detalicznych brutto – od 9 gr do 15,86 zł.

W ZAKRESIE LEKÓW STOSOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH I CHEMIOTERAPII

 1. Zwiększy się dostępność leczenia w chemioterapii i w terapii wspomagającej chemioterapię:
  1. refundacją zostanie objęty nowy lek zawierający posakonazol (1 kod EAN)refundowany we wskazaniu zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów z ostrą białaczką szpikową lub zespołem mielodysplastycznym otrzymujących chemioterapię mogącą powodować długotrwałą neutropenię i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych;
  2. refundacją zostanie objęty nowy lek zawierający pleriksafor (1 kod EAN)refundowany w zakresie kodów ICD-10 opisanych w załączniku C.71. Lek będzie stosowany w skojarzeniu z czynnikiem wzrostu granulocytów, dla zwiększenia mobilizacji macierzystych komórek krwiotwórczych u dorosłych pacjentów z chłoniakiem lub szpiczakiem mnogim, u których planowane jest wykonanie autologicznego przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych, w przypadku gdy mobilizacja tych komórek innymi metodami jest niewystarczająca;
  3. refundacją zostanie objęty kolejny lek zawierający kwas zoledronowy (2 kody EAN) refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji. Dotychczas kwas zoledronowy był refundowany we wskazaniu określonym kodem ICD-10 C61 nowotwór złośliwy gruczołu krokowego – w przypadku prewencji powikłań kostnych u pacjentów z zaawansowanym hormonoopornym rakiem gruczołu krokowego z przerzutami do kości, zatem zmiana umożliwi refundację leku m.in. w zapobieganiu powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości – bez precyzowania rodzaju nowotworu.
 2. Zwiększy się także dostępność terapii w przypadku chorób, których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych lub chemioterapii;
  1. zmieni się treść programu lekowego Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST), (5 kodów EAN) w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, co obejmuje rozszerzenie treści ww. programu o możliwość leczenia pacjentów poniżej 18 roku życia;
  2. rozszerzony zostanie zakres wskazań objętych refundacją dla leku zawierającego bendamustynę (2 kody EAN) o dwa wskazania: szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych w drugiej i następnych liniach leczenia (kody ICD-10: C90, C90.0, C90.1, C90.2) oraz oporny i nawrotowy chłoniak Hodgkina (kody ICD-10: C81, C81.0, C81.1, C81.2, C81.3, C81.7, C81.9). Bendamustynaw ww. wskazaniach była dotychczas finansowana w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej. Objęcie tego leku refundacją w ramach katalogu chemioterapii, w zakresie wskazań do stosowania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego ułatwi pacjentom dostęp do leczenia. Minister zdrowia rozszerza wskazania dla bendamustyny, akceptując wnioski składane przez środowisko lekarskie oraz konsultanta krajowego w dziedzinie hematologii.
 3. Refundacją zostanie objęty także pierwszy odpowiednik leku zawierającego bosentan (1 kod EAN) oraz kolejne leki zawierające substancje czynne: kwas zoledronowy (1 kod EAN), bikalutamid (1 kod EAN), kapecytabinę (12 kodów EAN), cyspaltynę (2 kody EAN), interferon beta-1a (1 kod EAN) oraz irinotekan (2 kody EAN).
 4. Dla 4 produktów zawierających 2 substancje czynne stosowane w chemioterapii – kwas zoledronowy oraz imatynib wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu: – od 2160,00 zł do 12,96 zł.

Pakiet onkologiczny

Pakiet onkologiczny - zapoznaj się ze zmianami wprowadzonymi przez ministra zdrowia.

---
czytaj więcej
powrót do góry