Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

17.06.2014

Zmiany w ustawie o konsultantach – większe uprawnienia, większa przejrzystość działania

---

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia, przedłożony przez ministra zdrowia.

Zmiany w ustawie o konsultantach w ochronie zdrowia mają na celu wzmocnienie roli konsultantów jako doradców ministra zdrowia oraz wojewodów. Właściwe stosowanie przepisów nowelizacji, zaproponowanych przez ministra zdrowia, zapewni bezstronność konsultantów w ochronie zdrowia oraz niezależność wyrażanych przez nich opinii. Aby zapewnić przejrzystość działań podejmowanych przez konsultantów i wyeliminować potencjalne konflikty interesów, wszyscy konsultanci i kandydaci na konsultantów będą składali specjalne oświadczenia. Znajdą się w nich m.in. informacje dotyczące członkostwa w organach spółek handlowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji. Konsultanci i kandydaci poinformują, czy są przedstawicielami albo pełnomocnikami przedsiębiorstw zajmujących się produkcją lub obrotem: lekami, substancjami przeznaczonymi do wytwarzania produktów leczniczych, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi. Ujawnią, czy są członkami organów firm zajmujących się doradztwem w zakresie refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych oraz czy posiadają akcje lub udziały w spółkach handlowych lub spółdzielniach zajmujących się taką działalnością. Poinformują też, czy są wspólnikami lub partnerami spółki handlowej lub stronami umowy spółki cywilnej wykonującej ww. działalność oraz czy prowadzą badania kliniczne, naukowe i prace rozwojowe związane z dziedziną konsultacji.

Konsultant będzie również zobowiązany do podania informacji o korzyściach powyżej 380 zł, w tym wyjazdach krajowych lub zagranicznych, niezwiązanych z funkcją konsultanta, których koszt nie został pokryty przez instytucje go zatrudniające.

Po wejściu ustawy w życie kandydaci na konsultantów będą składali oświadczenie w ciągu 7 dni, a konsultanci – w ciągu 3 miesięcy. Oświadczenia konsultantów i kandydatów do pełnienia tej funkcji będą zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.

Projektowane przepisy zobowiązują konsultantów krajowych do zwoływania co najmniej raz na pół roku posiedzenia zespołu konsultantów wojewódzkich w danej dziedzinie. Dają też konsultantom krajowym prawo wydawania poleceń konsultantom wojewódzkim oraz określania terminu ich wykonania. Postulowane rozwiązania mają zapewnić bardziej efektywną współpracę.

Przypominamy, że ww. projekt ustawy o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia, wchodzi w skład pakietów zmian opracowanych przez ministra zdrowia. W ubiegłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła zmiany zaproponowane w ustawach o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz o zawodach pielęgniarki i położnej.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry