Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

13.10.2015

Wyjaśnienie do artykułu dotyczącego sytuacji polskiej psychiatrii opublikowanego na portalu „Wirtualna Polska”

---

Teza postawiona w artykule „Dramatyczna sytuacja polskiej psychiatrii. Przypomina to film grozy” mówiąca o tym, że wciąż brakuje długofalowej polityki oraz środków, by poprawić los placówek i pacjentów, jest nieprawdziwa.

Doceniając rolę psychiatrii w systemie ochrony zdrowia i wsłuchując się w opinię środowiska psychiatrycznego oraz organizacji reprezentujących pacjentów, minister zdrowia prowadzi proces reformowania tego zakresu świadczeń.

O najważniejszych reformach w opiece psychiatrycznej informowaliśmy w komunikacie z 9 października br.

Dzięki umieszczeniu zadań polegających na promocji zdrowia psychicznego i profilaktyce zaburzeń psychicznych w ustawie o zdrowiu publicznym udało się ustawowo ustalić poziom jego finansowania, a także sposób monitorowania, koordynowania realizacji, czy wybierania realizatorów poszczególnych zadań. Działanie takie umożliwi również prowadzenie przekrojowych i długoterminowych ocen epidemiologicznych oraz wspieranie badań naukowych.

Ponadto Ministerstwo Zdrowia podjęło działania ukierunkowane na tworzenie Centrów Zdrowia Psychicznego. Przygotowywana jest zmiana, która w sposób znaczący ułatwi kontraktowanie Centrów przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Centra Zdrowia Psychicznego będą obejmowały: poradnię zdrowia psychicznego, zespół leczenia środowiskowego, oddział dzienny psychiatryczny oraz oddział szpitalny psychiatryczny. Przepisy z tego zakresu zostały umieszczone w ustawie przyjętej w dniu 11 września 2015 r. przez Sejm.

Ministerstwo Zdrowia podejmuje również działania, które mają na celu wzrost liczby lekarzy specjalistów. W latach 2011-2015 nastąpił wzrost liczby lekarzy specjalistów wykonujących zawód w dziedzinie psychiatrii o 382 osoby, tj. o ok. 12,7%, natomiast w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży o 91 osób, tj. o ponad 38%.

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii odbywa obecnie 757 lekarzy, w tym 500 w ramach rezydentury, natomiast w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży szkolenie specjalizacyjne odbywa 156 lekarzy, w tym 97 w ramach rezydentury. Warto podkreślić, że specjalizacja w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży została uznana za priorytetową dziedzinę medycyny na podstawie obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny (Dz. U. z 2012 r., poz. 1489).

Psychiatryczna opieka zdrowotna traktowana jest przez Ministerstwo Zdrowia priorytetowo, a wszystkie podejmowane przez resort działania mają na celu umożliwienie rozwoju psychiatrycznej opieki zdrowotnej, zapobieganie zaburzeniom psychicznym oraz zapewnienie osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi odpowiedniej i wielostronnej opieki.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry