Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

01.03.2018

Upublicznienie ratownictwa medycznego nie pozbawi pacjentów pomocy medycznej

---

Stanowczo podkreślić należy, że upublicznienie ratownictwa medycznego – czyli powierzenie realizacji świadczeń ratowniczych podmiotom z większościowym lub całkowitym udziałem kapitału publicznego – w żadnym razie nie pozbawi pacjentów pomocy medycznej. Dysponenci publiczni posiadają wystarczające zasoby pojazdów i personelu medycznego, które pozwolą na dostawienie ambulansów w tych miejscach, gdzie obecnie działają podmioty prywatne.

Zaznaczyć należy, że opinia publiczna była informowana o planach dotyczących upublicznienia świadczeń ratowniczych. Już w listopadzie 2015 r. Pani Premier Beata Szydło w swoim expose zapowiedziała, że system Państwowe Ratownictwo Medyczne w części pozaszpitalnej będzie całkowicie publiczny.

Stanowi to odpowiedź na postulaty personelu medycznego, związków zawodowych i największych realizatorów świadczeń ratowniczych. Upublicznienie ustabilizuje system PRM, będzie sprzyjało inwestycjom w infrastrukturę oraz wzmocni powiązania pomiędzy ratownictwem medycznym a wojewodami i samorządami, a więc organami władzy publicznej posiadającymi szerokie kompetencje w dziedzinie bezpieczeństwa zdrowotnego ludności.

Samorządy terytorialne będące w większości organami założycielskimi dla publicznych dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, są jednocześnie odpowiedzialne za bezpieczeństwo zdrowotne osób zamieszkujących podległy im teren. Rezygnacja podmiotu leczniczego z udzielania jakichkolwiek świadczeń wymaga zgody jego organu założycielskiego. Natomiast firmy prywatne nie są związane z władzami samorządowymi ani z administracją rządową żadnym zobowiązaniem do realizacji świadczeń ratowniczych i w każdej chwili mogą zrezygnować z działalności na danym obszarze, bez uzyskiwania czyjejkolwiek zgody. Taka sytuacja stanowiłaby poważne zagrożenie dla zdrowia obywateli i stworzyłaby lukę nie do wypełnienia w krótkim czasie.

Pamiętać trzeba, że pozostałe służby ratownicze, tj. Państwowa Straż Pożarna oraz Policja są formacjami o charakterze publicznym, a ich działalność jest gwarantowana przez państwo. Ratownictwo medyczne na tle ww. służb stanowi wyjątek, co wymaga naprawy.

Ponadto upublicznienie w systemie PRM to cały kompleks działań: przejęcie dyspozytorni medycznych przez wojewodów, zwiększenie odpowiedzialności Ministra Zdrowia i wojewodów za powiadamianie ratunkowe, wprowadzenie umów o pracę itd.

Co istotne, z tytułu upublicznienia nie dojdzie do zmniejszenia liczby zespołów ratownictwa medycznego oraz nie zostaną rozwiązane żadne umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne. Tym samym dostępność do świadczeń ratowniczych pozostanie na niezmienionym poziomie.

W uzupełnieniu do powyższego, uprzejmie informuję, że informacja podana przez Pana Senatora Tomasza Grodzkiego, iż ustawa, o której była mowa na konferencji przewiduje trzyosobowe zespoły ratownictwa medycznego zamiast dwuosobowych nie jest prawdziwa.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry