Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

09.10.2015

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

---

10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Celem obchodów tego dnia jest zwrócenie uwagi na kilka kwestii, które wydają się zasadnicze dla poprawy sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi.

 1. Najważniejszym celem jest przekazanie szerokiej publiczności informacji o ogromnym rozpowszechnieniu zaburzeń psychicznych, które są mylnie uważane za problem niszowy. Tymczasem różne formy zaburzeń psychicznych dotykają blisko 25% populacji, a estymacja WHO sugeruje, że już w roku 2020 depresja będzie drugą co do znaczenia przyczyną niepełnosprawności na świecie. Największe znaczenie mają zaburzenia uważane za skutek przemian cywilizacyjnych (pośpiechu, niestabilności itp.) oraz zaburzenia psychiczne towarzyszące chorobom somatycznym i wikłające ich przebieg.
 2. Celem powiązanym z poprzednim jest zredukowanie efektu stygmatyzacji związanego z zaburzeniami psychicznymi. Efektem stygmatyzacji jest ze strony pacjentów unikanie leczenia psychiatrycznego, a ze strony otoczenia unikanie kontaktu z osobami chorymi. Tragicznym skutkiem stygmatyzacji psychiatrycznej jest dyskryminacja chorych psychicznie w różnych obszarach życia społecznego, od trudności w uzyskaniu zatrudnienia do zaniżania kosztów leczenia psychiatrycznego i zaniedbywania elementarnej potrzeby zapewnienia godziwych warunków leczenia. Skrajnym wyrazem dyskryminacji są (zdarzające się nadal) trudności w uzyskaniu pomocy lekarskiej w przypadku somatycznych problemów osób chorych psychicznie.
 3. Kolejnym celem ŚDZP jest przedstawienie współczesnej oferty leczenia psychiatrycznego i przełamanie stereotypu o złym rokowaniu zaburzeń psychicznych. Przedstawiając możliwości leczenia i rehabilitacji oraz korzystając ze współpracy z organizacjami pacjentów można ukazać aktywne życie chorych podejmujących odpowiedzialność ze swoje zdrowie.
 4. Ponieważ obchody ŚDZP mają różne formy (np w woj, Śląskim trwają trzy dni) i kierowane są do szerokiej publiczności, stwarzają nadzieję na wytworzenie świadomych grup nacisku (osób chorych, ich rodzin i profesjonalistów), które mogą wpłynąć na zmiany legislacyjne w zakresie psychiatrii, bowiem jakość legislacji psychiatrycznej jest niska, a ekspertyzy prawne wskazują na sprzeczność niektórych przepisów z aktami prawnymi wyższego rzędu.
 5. Celem łączącym poprzednie jest próba przekonania społeczeństwa, że osoby z zaburzeniami psychicznymi są jego pełnoprawnymi członkami, a choroby psychiczne w swej istocie nie różnią się od chorób somatycznych.

Doceniając rolę psychiatrii w systemie ochrony zdrowia i wsłuchując się w opinię środowiska psychiatrycznego w Polsce oraz organizacji reprezentujących pacjentów, minister zdrowia rozpoczął proces reformowania tej dziedziny medycyny w Polsce. Najważniejszymi elementami reformy są:

 1. ustawa o zdrowiu publicznym jako świadectwo nowoczesnego państwa, w którym profilaktyka i prewencja stanowi istotny element ochrony zdrowia, zapobiegając chorobom i ich skutkom;
 2. pozostawienie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego jako wspierającego rozwój głównie w obszarach strategii leczenia, infrastruktury i organizacji systemu;
 3. nowa (pierwsza od 20 lat) wycena, przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, leczenia chorób psychicznych w trybie szpitalnym i ambulatoryjnym, która znacznie wpłynie na dalszy rozwój psychiatrii w Polsce, wzmacniając ją ekonomicznie i organizacyjnie;
 4. systematyczne spotkania ze środowiskiem psychiatrów w Ministerstwie Zdrowia, jako ważna forma współpracy, dialogu i konsultacji departamentów ze środowiskiem psychiatrów.
 5. przygotowanie do opracowania mapy potrzeb zdrowotnych w dziedzinie psychiatrii – mapa potrzeb powinna zostać przygotowana do kwietnia 2016 r.
 6. możliwość pozyskania środków europejskich na działania związane z poprawą infrastruktury placówek ochrony zdrowia oraz działania mające na celu deinstytucjonalizację opieki psychiatrycznej.
 7. utrzymanie dotychczasowego kierunku działań związanych z wdrażaniem modelu środowiskowej opieki psychiatrycznej – propozycja przeprowadzenia pilotażu, który będzie miał na celu weryfikację przyjętych założeń organizacyjno-finansowych.
 8. powołanie zespołu do spraw przygotowania kontynuacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry