Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

27.06.2016

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

---

27 czerwca, w rocznicę odkrycia insuliny obchodzimy Światowy Dzień Walki z Cukrzycą.

Zgodnie z opublikowanym przez WHO Światowym raportem na temat cukrzycy do 2030 r. będzie ona 7. z najczęstszych przyczyn zgonów.

Czytaj więcej na temat raportu WHO w komunikacie WHO ogłasza nowe dane o cukrzycy na świecie

Co robi Ministerstwo Zdrowia dla chorych na cukrzycę

Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje zarówno doustne leki przeciwcukrzycowe, leki zawierające insulinę ludzką, insulinę izofanową, szybkodziałające analogi insuliny lub długodziałające analogi insuliny, a także paski diagnostyczne do pomiaru stężenia glukozy oraz ciał ketonowych.

Łączna kwota refundacji leków stosowanych w leczeniu cukrzycy za 2015 r. to ok. 1,25 mld zł.

NPZ priorytetowo traktuje problem chorób dietozależnych, kwestię sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej Polaków.

Opisane w dokumencie działania i strategie, mają na celu poprawę świadomości społeczeństwa na temat znaczenia prawidłowo zbilansowanej diety oraz korzyści z podejmowania regularnej aktywności fizycznej w prewencji chorób cywilizacyjnych. W projekcie zaplanowano wiele działań informacyjno-edukacyjnych zachęcających do zdrowego stylu życia i promujących go w różnych grupach społecznych.

Realizacja celu pn. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa przyczyni się do zatrzymania wzrostu liczby osób z nadwagą i otyłością, czego konsekwencją będzie spadek obciążenia populacji przewlekłymi chorobami niezakaźnymi (w tym cukrzycy).

W 2015 roku przeznaczono na realizację tego zadania 400 000 zł.

Realizatorami byli:

  • Polski Komitet Zwalczania Raka, który przygotował materiały edukacyjne, cykl warsztatów oraz platformę edukacyjną chorobycywilizacyjne.eu
  • Stowarzyszenie „Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne”, które przygotowało cykl audycji edukacyjnych pn. Zdrowie na szóstkę emitowanych w mediach lokalnych. W ramach cyklu poruszono następujące tematy: aktywność fizyczna w każdym wieku, racjonalne żywienie, profilaktyka, wypoczynek jako sposób regeneracji. Transmisja pozwoliła zwiększyć świadomość żywieniową społeczeństwa na temat prewencji chorób cywilizacyjnych.
  • Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Instytut, który przeprowadził warsztaty kulinarno-dietetyczne dla osób z cukrzycą i otyłością, m.in. w Warszawie, Koninie, Gdańsku, Krakowie oraz Poznaniu. W trakcie warsztatów uczestnicy mieli okazję przygotować prawidłowo zbilansowane posiłki, a także poznać zasady racjonalnego żywienia, zwłaszcza w kontekście zapobiegania powikłaniom metabolicznym w przebiegu tych chorób. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały edukacyjne w postaci ulotek z przepisami kulinarnymi wraz z informacją na temat diety diabetyka. Instytut zorganizował 3 miesięczne bezpłatne poradnictwo dietetyczne.

W ramach zadania została również opracowana bezpłatna aplikacja mobilna Menu dla Diabetyka, która ułatwia dostosowanie terapii żywieniowej do prowadzonej już insulinoterapii. Pozwala w szybki sposób przeliczyć wymienniki węglowodanowe oraz białkowo-tłuszczowe w planowanym posiłku.

Aplikacja mobilna Menu dla Diabetyka dostępna jest do ściągnięcia w serwisie Google Play

 

Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów został wprowadzony nowy, modułowy system specjalizacji lekarskich. Umożliwia on lekarzom uzyskiwanie tytułu specjalisty w krótszym niż dotychczas czasie poprzez utworzenie możliwości odbywania szkolenia specjalizacyjnego w dotychczas szczegółowych dziedzinach medycyny, do których należała m.in. specjalizacja w dziedzinie diabetologii, przez lekarza bez specjalizacji, będącego bezpośrednio po stażu podyplomowym. W związku z wejściem w życie ww. przepisów, droga do uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie diabetologii uległa skróceniu o 2 lata.

Szkolenie w ww. systemie modułowym obejmuje lekarzy, którzy do odbywania szkolenia specjalizacyjnego zakwalifikowali się począwszy od postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31.10.2014 r.

Należy przy tym zaznaczyć, że dotychczas szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie diabetologii mogli realizować wyłącznie lekarze posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii, w związku z czym lekarze nie mieli możliwości ubiegania się o rezydentury w dziedzinie diabetologii, bowiem zgodnie z art. 16ea ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, rezydenturę może odbywać wyłącznie lekarz nieposiadający I lub II stopnia specjalizacji lub tytułu specjalisty.

W ww. systemie modułowym o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie diabetologii może się ubiegać lekarz nieposiadający żadnej specjalizacji, zatem nie ma już przeszkód w uzyskaniu rezydentury w ww. dziedzinie.

Specjalizacja w dziedzinie diabetologii w modułowym systemie specjalizacji lekarskich trwa 5 lat (3-letni moduł podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych oraz 2-letni moduł specjalistyczny w zakresie diabetologii). Obecnie specjalizację w dziedzinie diabetologii mogą również odbywać lekarze posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii, specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii, a także ci, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie pediatrii, odbyty w ramach innej specjalizacji. Dla ww. lekarzy zostały opracowane odpowiednie wersje programów specjalizacji, krótsze niż dla lekarzy bez specjalizacji – ich czas trwania wynosi 2 lata.

Ponadto należy wskazać, że ww. rozporządzenie ustanowiło kilka nowych specjalizacji przeznaczonych dla lekarzy, w tym m.in. specjalizację dedykowaną leczeniu schorzeń endokrynologicznych oraz cukrzycy u dzieci, tj. specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej.

Specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej mogą odbywać lekarze nieposiadający specjalizacji (według 5-letniego programu specjalizacji, na który składa się 3-letni moduł podstawowy w zakresie pediatrii oraz 2-letni moduł specjalistyczny w zakresie endokrynologii i diabetologii dziecięcej). Specjalizację tę mogą również odbywać lekarze posiadający specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii – według 2-letnich programów specjalizacji.

Projekt prowadzi pośrednią edukację odnośnie zapobiegania cukrzycy. Zadanie to wykonywane jest poprzez zalecenia żywieniowe oraz edukację w zakresie aktywności fizycznej. Profilaktyka cukrzycy stosowana jest głównie w 12-tygodniowych programach redukcji masy ciała, w ramach zadania „Wdrażanie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce”. Zadanie realizowane jest na terenie całego kraju i skierowane jest do osób dorosłych z nadmierną masą ciała.

Projekt realizuje Instytut Żywności i Żywienia.

Czytaj więcej na temat projektu w serwisie Zachowaj równowagę

Jednym z celów polityki zdrowotnej jest rozwój profilaktyki zdrowotnej, diagnostyki i medycyny naprawczej ukierunkowany na główne problemy epidemiologiczne w Polsce.

W ramach ww. celu możliwe jest m.in. wdrożenie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych projektów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu (narzędzie 2 Policy Paper). W przypadku wskazania przez samorząd województwa, odpowiedzialnego za realizację regionalnych programów operacyjnych, cukrzycy jako choroby będącej istotnym problemem zdrowotnym, możliwe jest przyjęcie odpowiedniego programu zdrowotnego i realizacja projektów na rzecz profilaktyki.

Takie programy zostały dotychczas przyjęte przez dwa województwa: mazowieckie i opolskie.

  • Regionalny Program Zdrowotny (RPZ) Województwa Mazowieckiego – Program wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy.

Celem jest profilaktyka oraz wczesne rozpoznawanie cukrzycy i zapobieganie jej powikłaniom u mieszkańców Mazowsza w wieku powyżej 60 lat oraz poprawa świadomości diabetologicznej wśród pacjentów i personelu medycznego (zwłaszcza POZ). Planowany budżet – ok. 7,6 mln zł.

  • Regionalny Program Zdrowotny (RPZ) Województwa Opolskiego – Program zapobiegający chorobom cywilizacyjnym w ramach nadwagi, otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców województwa opolskiego.

Celem jest zwiększenie skali działań profilaktycznych oraz przeciwdziałanie nadwadze, otyłości i cukrzycy w konsekwencji przyczyniające się do poprawy jakości i życia mieszkańców regionu. Program jest skierowany do dzieci w wieku 6-18 lat i osób dorosłych w wieku 45-65 lat. Planowany budżet – ok. 11,2 mln zł.

Zgodnie z ww. Krajowymi ramami strategicznymi do końca grudnia 2016 r. zostanie opracowanych 15 modeli niezbędnych dla opracowania map potrzeb zdrowotnych dla AOS i POZ m.in. dla cukrzycy. Opracowane mapy określą deficyty w zakresie potrzeb zdrowotnych oraz będą pełnić istotną funkcję w procesie alokowania zasobów systemu ochrony zdrowia i decyzji inwestycyjnych, w tym również na rzecz leczenia cukrzycy. Na podstawie przygotowanych map, możliwa będzie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych realizacja projektów w zakresie wsparcia regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych, ukierunkowanych na specyficzne dla regionu grupy chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej (narzędzie 14 Policy Paper).

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry