Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

06.07.2016

Stanowisko ministra zdrowia w sprawie kart kolonijnych

---

W odpowiedzi na pismo Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, które dotyczy obowiązku wpisywania przez lekarza rodzinnego informacji o stanie zdrowia dziecka w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, minister zdrowia przedstawił poniższe stanowisko:

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie obowiązku wpisywania przez lekarza rodzinnego w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku informacji o stanie zdrowia dziecka, uprzejmie przedstawiam co następuje.

Organizację wypoczynku dzieci i młodzieży reguluje ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z pózn. zm.), zwana dalej „ustawą” oraz wydane na podstawie art. 92t ustawy, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452), zwane dalej „rozporządzeniem”. Uregulowania zawarte w ww. aktach normatywnych obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

W załączniku nr 6 do rozporządzenia, określono wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W części II pkt 8 karty kwalifikacyjnej – Informacje dotyczące uczestnika wypoczynku, ustawodawca wskazał, że „istotne informacje o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary) oraz o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawieniem książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień)” podają rodzice lub pełnoletni uczestnik wypoczynku, zgodnie z art. 92k ust.

4 ustawy. Dla organizatora wypoczynku wiążąca w tej kwestii pozostaje zatem wyłącznie informacja udzielona przez rodzica lub opiekuna dziecka.

W świetle ww. przepisów, brak jest podstawy prawnej, która nakładałaby na lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obowiązek wypełniania karty kwalifikacyjnej uczestnika

wypoczynku. Tym samym, wprowadzenie przez organizatora wypoczynku innego, niż określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia, wzoru karty kwalifikacyjnej i uwarunkowanie udziału dziecka w wypoczynku od wpisania przez lekarza w karcie informacji o stanie jego zdrowia byłoby działaniem niezgodnym z prawem.

Powyższa zasada ma zastosowanie również w przypadku takich form wypoczynku, które w swojej nazwie zawierają przymiotnik „sportowy”. Udział w kolonii lub obozie sportowym, które są oferowane jako powszechna, czyli dostępna dla wszystkich dzieci forma wypoczynku, nie jest uprawianiem sportu. Nie ma zatem podstaw prawnych do kierowania kandydatów do tych form wypoczynku do lekarza medycyny sportowej. Wydawanie orzeczeń lekarskich o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież uregulowane jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz. U. Nr 88, poz. 500). Młody sportowiec objęty jest systematyczną kontrolą stanu zdrowia w związku z uprawianiem sportu przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej. Orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uprawianie sportu przez te osoby wydawane jest na czas określony przepisami, a nie okazyjnie np. na zawody czy obóz sportowy.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry