Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

17.12.2014

Projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 stycznia 2015

---

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia zawiera listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.

W porównaniu do XVIII obwieszczenia, obowiązującego od 1 listopada 2014 r., projekt XIX obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany:

I. W ZAKRESIE LISTY APTECZNEJ

 1. Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 89 nowych produktów, w tym:
  1. lek złożony zawierający tiotropium w postaci roztworu do inhalacji(1 kod EAN) refundowany we wskazaniu przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące, z poziomem odpłatności 30%. Tym samym, Minister Zdrowia zwiększa dostęp pacjentów z POChP do leków finansowanych ze środków publicznych.
   Pozostałe produkty umieszczone w części aptecznej wykazu refundacyjnego są odpowiednikami dotychczas refundowanych.
 2. Na skutek wpłynięcia wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub ze względu na upłynięcie z dniem 1 stycznia 2015 r. terminu obowiązywania tych decyzji, w XIX obwieszczeniu nie znajdzie się 29 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.
 3. Dla 84 produktów zawierających 29 substancji czynnych lub rodzajów środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub rodzajów wyrobów medycznych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu:
  – od 37,58 zł do 2 gr.
 4. Zgodnie z projektem XIX obwieszczenia, w porównaniu do XVII obwieszczenia:
  1. dla 176 produktów (191 pozycji obwieszczenia) nastąpi spadek dopłaty pacjenta – od 86,56 zł do 1 gr;
  2. dla 260 produktów (350 pozycji obwieszczenia) nastąpi wzrost dopłaty pacjenta – od 1 gr do 82,72 zł;
  3. dla 298 produktów (372 pozycji obwieszczenia) nastąpi spadek cen detalicznych brutto – od 165,08 zł do 1 gr;
  4. dla 46 produktów (46 pozycji obwieszczenia) nastąpi wzrost cen detalicznych brutto – od 1 gr do 2,66 zł.

II. W ZAKRESIE LEKÓW STOSOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH I CHEMIOTERAPII

 1. Zwiększy się dostępność leczenia w ramach programów lekowych i katalogu chemioterapii:
  1. refundacją zostanie objęty lek zawierające somatotropinę (2 kody EAN) w ramach programu lekowego Leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR) (ICD-10 R 62.9). Objęcie refundacją somatotropiny w powyższym wskazaniu jest szczególnie istotne z uwagi na brak innego, alternatywnego leczenia dla dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży.
  2. refundacją zostanie objęty lek zawierający dazatynib (5 kodów EAN) w ramach programu lekowego Leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+) (ICD-10 C91.0). Do chwili obecnej systemowe finasowanie dazatynibu było możliwe jedynie w ramach programu lekowego Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej. Objęcie refundacją dazatynibu w opisanym wskazaniu poszerzy możliwości terapeutyczne w przypadku leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia oraz ułatwi dostęp pacjentom do ww. terapii, która uprzednio była finansowana w trybie indywidualnych zgód w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej;
  3. refundacją zostanie objęty lek zawierający beksaroten (1 kod EAN) w ramach programu lekowego Leczenie chłoniaka skórnego T-komórkowego (CTCL): ICD-10 C84.0- ziarniak grzybiasty lub ICD-10 C84.1- choroba Sezary’ego. Objęcie refundacją ww. leku w ramach programu lekowego ułatwi pacjentom dostęp do leczenia;
  4. refundacją w ramach katalogu chemioterapii zostanie objęty lek zawierający nelarabinę (1 kod EAN) we wskazaniach ostra białaczka limfoblastyczna T-komórkowa lub chłoniak limfoblastyczny T-komórkowy w leczeniu pacjentów, u których nie było reakcji na leczenie lub wystąpiła wznowa po zastosowaniu co najmniej dwóch schematów chemioterapii, kwalifikujących się do przeszczepu macierzystych komórek krwiotwórczych.
 2. Zwiększy się także dostępność terapii w przypadku chorób, których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych lub chemioterapii:
  1. zmieni się treść programu lekowego Leczenie szpiczaka plazmocytowego w związku z umożliwieniem stosowania leku zawierającego bortezomib (1 kod EAN) w indukcji leczenia dorosłych pacjentów z wcześniej nieleczonym szpiczakiem mnogim, którzy kwalifikują się do chemioterapii dużymi dawkami cytostatyków w połączeniu z przeszczepieniem (w schemacie z deksametazonem lub deksametazonem i talidomidem). Objęcie refundacją bortezomibu w I linii leczenia w powyżej opisanej populacji pacjentów stanowi odpowiedz na zgłaszane do Ministra Zdrowia postulaty zarówno ze strony środowiska ekspertów klinicznych, jak i pacjentów;
  2. w katalogu chemioterapii rozszerzono zakres wskazań refundowanych dla:
   • klofarabiny (1 kod EAN) poprzez objęcie refundacją następujących wskazań: histiocytoza z komórek Langerhansa niesklasyfikowana gdzie indziej (w trzeciej linii leczenia) oraz ostra białaczka szpikowa (u dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, u których zdiagnozowano pierwotnie oporną ostrą białaczkę szpikową lub jej pierwszą wznowę oporną na leczenie II linii oraz u dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono drugą wznowę ostrej białaczki szpikowej);
   • leuproreliny (1 kod EAN) poprzez objęcie refundacją następujących wskazań: nowotwory złośliwe dotyczące przestrzeni zaotrzewnowej, tkanki łącznej i tkanki miękkiej brzucha oraz tkanki łącznej i tkanki miękkiej miednicy w przypadku agresywnego naczyniakośluzaka lub mięsaka podścieliskowego macicy;
   • carboplatyny (21 kodów EAN) w zakresie leczenia nowotworów złośliwych piersiowej, brzusznej oraz środkowej trzeciej i dolnej trzeciej części przełyku w ramach wstępnej chemioterapii przed planowaną ezofagektomią z powodu raka przełyku lub w leczeniu pacjentów z ograniczonym niesekcyjnym płaskonabłonkowym rakiem przełyku w skojarzeniu z paklitakselem oraz radioterapią;
   • paklitakselu (21 kodów EAN) w zakresie leczenia nowotworów złośliwych piersiowej, brzusznej oraz środkowej trzeciej i dolnej trzeciej części przełyku w przypadku leczenia miejscowo zaawansowanego płaskonabłonkowego raka przełyku w przypadku kojarzenia chemioterapii (paklitaksel i karboplatyna) z napromienianiem podczas wstępnego leczenia przed postępowaniem radykalnym z udziałem leczenia chirurgicznego oraz nowotworów złośliwych prącia w leczeniu wstępnym przed planowaną resekcją zmian pierwotnie nieoperacyjnych w przypadku miejscowo zaawansowanego lub uogólnionego płaskonabłonkowego raka prącia;
   • temozolomidu (42 kody EAN) w zakresie leczenia nisko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego i progresji po pierwszej linii chemioterapii w przypadku nowotworów zakwalifikowanych do rozpoznań wg ICD-10 od C16 do C20
    Do chwili obecnej finansowanie wskazanych jednostek chorobowych z zastosowaniem ww. substancji prowadzone było w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej. Objęcie refundacją przedmiotowych leków, w ramach katalogu chemioterapii, ułatwi pacjentom dostęp do leczenia.
 3. Refundacją zostaną objęte także leki zawierające: bendamustynę (2 kody EAN) oraz kolejne leki zawierające substancje czynne: kwas zoledronowy (1 kod EAN), , filgrastym (4 kody EAN), imatynib (2 kody EAN), temozolomid (6 kodów EAN).
 4. Dla 16 leków zawierających 10 substancji czynnychstosowanych w chemioterapii i programach lekowych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu:
  – od 691,20 zł do 1,30 zł.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry