Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

20.04.2015

Projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 maja 2015 r.

---

W porównaniu do XX obwieszczenia, obowiązującego od 1 marca 2015 r., projekt XXI obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany:

 1. W ZAKRESIE LISTY APTECZNEJ
  1. Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 68 nowych produktów, które są odpowiednikami dotychczas refundowanych.
  2. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub ze względu na upłynięcie z dniem 1 maja 2015 r. terminu obowiązywania tych decyzji w XXI obwieszczeniu nie znajdzie się 46 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.
  3. Dla 100 produktów zawierających 33 substancje czynne, rodzaje środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub rodzaje wyrobów medycznych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu:
   – od 64,45 zł do 1 gr.
  4. Zgodnie z projektem XXI obwieszczenia, w porównaniu do XX obwieszczenia:
   1. dla 358 produktów (394 pozycji obwieszczenia) zmniejszy się dopłata pacjenta – od 26,12 zł do 1 gr;
   2. dla 238 produktów (238 pozycji obwieszczenia) wzrośnie dopłata pacjenta – od 1 gr do 196,02 zł;
   3. dla 470 produktów (491 pozycji obwieszczenia) zmniejszą się ceny detaliczne brutto – od 67,67 zł do 1 gr;
   4. dla 66 produktów (66 pozycji obwieszczenia) wzrosną ceny detaliczne brutto – od 1 gr do 33,11 zł.
 2. W ZAKRESIE LEKÓW STOSOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH I CHEMIOTERAPII
  1. Zwiększy się dostępność leczenia w ramach programów lekowych i katalogu chemioterapii:
   1. w ramach nowego programu lekowego Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) refundacją zostaną objęte: lek zawierający aflibercept (1 kod EAN) i lek zawierający ranibizumab (1 kod EAN). Objęcie refundacją tych leków stosowanych w terapii zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem jest długo oczekiwaną zmianą – zarówno przez pacjentów, jak i specjalistów. Utworzenie nowego programu lekowego poprawi dostępność pacjentów z AMD do nowoczesnego leczenia z zastosowaniem wskazanych leków;
   2. w ramach programu lekowego Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C refundacją zostanie objęty lek zawierający simeprewir (1 kod EAN). Jednocześnie zmieni się treść tego programu w zakresie kryteriów kwalifikacji. Przede wszystkim zostanie zniesione kryterium obecności genotypu T/T dla genu rs12979680 IL 28 – w przypadku kwalifikacji do programu pacjentów wcześniej nieleczonych oraz kryterium włóknienia wątroby w stopniu co najmniej 2 w skali Scheuer’a – zarówno w przypadku pacjentów wcześniej leczonych nieskutecznie, jak i wcześniej nieleczonych, co w istotny sposób wpływa na poszerzenie populacji leczonej z zastosowaniem inhibitorów proteazy w ramach programu.
  2. Zwiększy się także dostępność terapii w przypadku chorób, których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych lub chemioterapii:
   1. zmieniono treść programu lekowego Leczenie stwardnienia rozsianego. Zniesiono dolną granicę wieku dla stosowania interferonów i octanu glatirameru. Nowy kształt programu lekowego umożliwia prowadzenie w jego ramach terapii u dzieci bez ograniczenia wiekowego.Dodatkowo zmieniono treść programu w zakresie punktu 1.4. Kryteriów kwalifikacji – Do programu są włączane, bez konieczności ponownej kwalifikacji, pacjentki wyłączone z programu w związku z ciążą, które w momencie wyłączenia spełniały pozostałe kryteria przedłużenia leczenia;
   2. w ramach katalogu chemioterapii rozszerzono zakres wskazań refundacyjnych dla leków zawierających darbepoetynę (2 kody EAN) i epoetynę (3 kody EAN) o zespoły mielodysplastyczne w przypadku: niskiego lub pośredniego-1 ryzyka wg IPSS – bez del(5q) – u pacjentów z objawową niedokrwistością.
  3. Refundacją zostaną objęte kolejne leki zawierające substancje czynne: tenofowir (1 kod EAN), immunoglobulinę ludzką (2 kody EAN).
  4. Dla 16 leków zawierających 5 substancji czynnych, stosowanych w chemioterapii i programach lekowych, wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu:
   – od 2277,08 zł do 0,54 zł.

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia zawierający listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która wejdzie w życie 1 maja 2015 r., znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry